เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา27 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565
  -ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่17 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE6 มิ.ย. 2565 4 ก.ค. 2565
  -ชั้นปี 116 มิ.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
  -ชั้นปี 26 มิ.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
  -ชั้นปี 36 มิ.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
  -ชั้นปี 46 มิ.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
  -ชั้นปีอื่น ๆ6 มิ.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา13 มิ.ย. 2565 1 ก.ค. 2565
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา6 มิ.ย. 2565 8 ก.ค. 2565
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา6 มิ.ย. 2565 8 ก.ค. 2565
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา6 มิ.ย. 2565 8 ก.ค. 2565
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 มิ.ย. 2565 8 ก.ค. 2565
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 ก.ค. 2565 31 ต.ค. 2565
 • วันชำระเงินตามปกติ4 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร4 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบกลางภาค1 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา15 ส.ค. 2565 11 ก.ย. 2565
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร15 ส.ค. 2565 28 ส.ค. 2565
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)12 ก.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา13 มิ.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา13 มิ.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)25 ก.ค. 2565 23 ก.ย. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)26 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค3 ก.ค. 2565 7 ต.ค. 2565
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา3 ต.ค. 2565 14 ต.ค. 2565
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน3 ต.ค. 2565 31 ต.ค. 2565
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน3 ต.ค. 2565 14 ต.ค. 2565
  -วันปิดภาคเรียน10 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117