เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
ประกาศรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้นักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ห้องเรียน หรือ ที่ห้องหลักสูตรและแผนการเรียน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ในวันที่ 15 พ.ย. 57 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2557
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117