เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่มีปัญหาในการส่งหลักฐาน เข้าศึกษาปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ขาดหลักฐานในการรายงานตัว เช่น
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย ฯลฯ
ให้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการรายงานตัวหรือไม่ ถ้ามีปัญหาให้ส่งหลักฐานที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 หากพ้นกำหนด นักศึกษาจะถูกตัด พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากขาดหลักฐานการรายงานตัว
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 2.ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติให้ทำการขอสำเร็จการศึกษา
ผ่านระบบบริการการศึกษา โดยการเลือกที่เมนู ขอสำเร็จการศึกษา จากนั้นการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา และที่อยู่ให้ถูกต้อง ทำการยืนยันการขอสำเร็จการศึกษา แล้วบันทึกข้อมูล จากนั้นทำการชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบธนาคารตามระบุในใบ จ่ายค่าขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ระบุในใบจ่ายเงินค่าขอสำเร็จ
ถ่ายเอกสารใบเสร็จ พร้อมส่งรูปถ่ายและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ส่งเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล อาคาร 15 ชั้น 2
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2557
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 4.นักศึกษาภาคปกติที่ทำเรื่องย้ายสาขาวิชา เข้าเรียนสาขาวิชาใหม่ ในภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนมาก)
นักศึกษาภาคปกติที่ทำเรื่องย้ายสาขาวิชา
เข้าเรียนสาขาวิชาใหม่ ในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้ดำเนินการทำเรื่องโอนรายวิชาจากสาขาเดิม ให้แล้วเสร็จโดยด่วนเพราะจะมีผลกับการคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2557
 5.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วน)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117