เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียน ปีการศึกษา 1/2558 ให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าไม่ถูกให้ติต่อขอแก้ไขที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ฝ่ายทะเบียน)
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฎาคม 2558
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2554
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ปฏิทินการศึกษา ป.บัณฑิต ภาคสมบท
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 3.ประกาศเรื่องการส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นเข้าเรียน 1/2558 (ด่วนมาก)
ประกาศแจ้งกำหนดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นรายงานตัวเข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558
- สาขาบริหารการศึกษา
- สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
- สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน
- สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาบริหารธุรกิจ
- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
- สาขาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาเคมีศึกษา
- สาขาชีววิทยาศึกษา
- สาขาการจัดการเทคโนโลยี
- สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
- สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งนี้กำหนดส่งเอกสารในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
หากสาขาใดยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ดำเนินการส่งข้อมูลแผนตลอดหลักสูตรด่วนค่ะ
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2558
 4.ประกาศการทำบัตรนักศึกษา (ด่วนมาก)
1. นักศึกษาภาคปกติที่ต้องการทำบัตรนักศึกษาใหม่ เช่น กรณีบัตรสูญหาย บัตรชำรุด และอื่นๆ ให้ติดต่อทำบัตรใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม(ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
หมายเหตุ สิ่งที่ต้องนำไปเพื่อติดต่อกับธนาคาร 1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2.บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาที่ไปติดต่อต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย)

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรนักศึกษาให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม
(นักศึกษาที่รายงานตัวเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 และ 3/2557 บัตรยังไม่มานะคะ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
 5.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนมาก)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117