เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ กำหนดวันที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และกลุ่มตกค้าง (ด่วนที่สุด)
     ประกาศ กำหนดวันที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และกลุ่มตกค้าง ยื่นขอได้ระหว่างวันที่ 6 - 17 ตุลาคาม 2557
ผ่านระบบบริการการศึกษา โดยการเลือกที่เมนู ขอสำเร็จการศึกษา จากนั้นการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา และที่อยู่ให้ถูกต้อง ทำการยืนยันการขอสำเร็จการศึกษา แล้วบันทึกข้อมูล จากนั้นทำการชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบธนาคารตามระบุในใบ จ่ายค่าขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ระบุในใบจ่ายเงินค่าขอสำเร็จ
ถ่ายเอกสารใบเสร็จ พร้อมส่งรูปถ่ายและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ส่งเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล อาคาร 15 ชั้น 2

**** นักศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียน 1/2557
ต้องทำการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2557
ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2557 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพ ****
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2557
 2.นักศึกษาที่มีปัญหาในการส่งหลักฐาน เข้าศึกษาปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ขาดหลักฐานในการรายงานตัว เช่น
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย ฯลฯ
ให้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการรายงานตัวหรือไม่ ถ้ามีปัญหาให้ส่งหลักฐานที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 หากพ้นกำหนด นักศึกษาจะถูกตัด พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากขาดหลักฐานการรายงานตัว
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117