เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการทำบัตรนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
1. นักศึกษาภาคปกติที่ต้องการทำบัตรนักศึกษาใหม่ เช่น กรณีบัตรสูญหาย บัตรชำรุด และอื่นๆ ให้ติดต่อทำบัตรใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม(ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
หมายเหตุ สิ่งที่ต้องนำไปเพื่อติดต่อกับธนาคาร 1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2.บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาที่ไปติดต่อต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย)

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรนักศึกษาให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาและสอบถามข้อมูลการทำบัตรใหม่ด่วน!
(ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
 2.โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา (ด่วนที่สุด)
โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ภาคปกติ และภาค กศ.บป.ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนอาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 หลักสูตรๆ ละ 30 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับวุฒิบัตรเพื่อประกอบกิจกรรมกับกองพัฒนานักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ (ศูนย์ภาษา)อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 1 หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://inter.rmu.ac.th หรือส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ talom_444@hotmail.com
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2558
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 4.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Internet Explorer (ด่วนมาก)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Explorer กรุณาเลือก Continue to this website (not recommended) เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 5.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนมาก)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117