เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่มีปัญหาในการส่งหลักฐาน เข้าศึกษาปีการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ขาดหลักฐานในการรายงานตัว เช่น
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย ฯลฯ
ให้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการรายงานตัวหรือไม่ ถ้ามีปัญหาให้ส่งหลักฐานที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 หากพ้นกำหนด นักศึกษาจะถูกตัด พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากขาดหลักฐานการรายงานตัว
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117