เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
นักศึกษาปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.60 (รหัสนักศึกษา 563)
นักศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.70 (รหัสนักศึกษา 553)
นักศึกษาปีที่ 4 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 (รหัสนักศึกษา 543)
ให้ทำการติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 15 ชั้น 2 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เท่านั้น
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
 2.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2557
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117