เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2559 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 3/2559 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (ซัมเมอร์)
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2560
 2.ประกาศแจ้งนักศึกษาภาคปกติ, กศ.บป และระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ด่วนมาก)
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคกศ.บป และระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าภาคเรียน 1/2558 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่(มหาสารคาม) ที่ตั้งสี่แยกไฟแดง เยื้องสถานีตำรวจ (ฝั่งทิศตะวันออกของตลาดสดเทศบาลมหาสารคาม)

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2559
 3.ประกาศเรื่องส่งเอกสารเพิ่มเติมนักศึกษารหัส 59 (ทุกระดับการศึกษา) (ด่วนมาก)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 59* (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ยังส่งเอกสารการรายงานตัวไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

(หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดจะถูกตัดเป็นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 4.ประกาศรับบัตรนักศึกษาปี 2557 และปี 2558 (ด่วนมาก)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 57* และ 58* ทุกระดับติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาในเมือง(ที่ตั้ง:สีแยกไฟแดงหน้าตลาดสด)

(หมายเหตุ : บัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 2/2558 และรุ่นเข้า 3/2558 ติดต่อที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117