เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาภาคปกติ/กศ.บป ประจำภาคเรียน 3/2558 (ด่วนที่สุด)

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2559

** ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป **
ขั้นตอนการรับหลักฐาน
1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ
2. นำใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท
3. ยื่นใบปลดหนี้เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา


**(ใบปลดหนี้รับได้ที่กองพัฒนานักศึกษาค่ะ)**

ดูลำดับรายชื่อ

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2559
 2.ประกาศเรื่องส่งเอกสารเพิ่มเติมนักศึกษารหัส 59 (ทุกระดับการศึกษา) (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 59* (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ยังส่งเอกสารการรายงานตัวไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

(หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดจะถูกตัดเป็นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 3.ประกาศ ขยายเวลาการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคสมทบให้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
ผ่านระบบบริการการศึกษา โดยการเลือกที่เมนู ขอสำเร็จการศึกษา จากนั้นการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา และที่อยู่ให้ถูกต้อง ทำการยืนยันการขอสำเร็จการศึกษา แล้วบันทึกข้อมูล
ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบธนาคารในวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559
และชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาที่กองคลังได้ ตั้งแต่ 20 - 28 สิงหาคม 2559
ส่งเอกสารคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมแนบเอกสารใบเสร็จที่ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษา พร้อมส่งรูปถ่ายและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ส่งเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 15 ชั้น 2 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559

**** นักศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
ต้องทำการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2559 ****
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2559
 4.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษาภาคปกติ/กศ.บป.ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 (ด่วนที่สุด)
บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2559
 5.ระบบค้นหา ตรวจสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีกาศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
ระบบค้นหารหัสนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 สามารถค้นหารหัสนักศึกษา สาขาวิชา และตรวจสอบหมู่เรียนได้ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนในการค้นหาข้อมูล เมื่อทราบรหัสนักศึกษาแล้ว ต้องทำการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ที่ระบบบริการการศึกษา ก่อน ถึงจะทำการลงทะเบียนเรียนได้ ?#?หากไม่พบข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน? อาคาร 15 ชั้น 2 เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบค้นหารหัสนักศึกษา หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 15 ชั้น 2
***หมายเหตุ นักศึกษา ต้องกรอกข้อมูลจริงเท่านั้น ** มิเช่นนั้น จะมีผลต่อตัวนักศึกษาเอง ***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2559
 6.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ/กศ.บป เทอม2/258 (ด่วนที่สุด)
บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อนุมัติ 17 มิถุนายน 2559 **หมายเหตุ** ผู้มีรายชื่อได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
 7.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2559
 8.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2558 ฉบับแก้ไขล่าสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 3/2558 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (ซัมเมอร์)
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
 9.ประกาศรับบัตรนักศึกษาภาคปกติ ปี 2557 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 57* ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ห้องหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

(หมายเหตุ: รหัสนักศึกษา 58* รับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาในเมือง(ที่ตั้ง:สีแยกไฟแดงหน้าตลาดสด)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 10.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วน)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 11.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Internet Explorer
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Explorer กรุณาเลือก Continue to this website (not recommended) เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117