เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ระบบเปิดให้นักศึกษาทำการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2559
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนร่วมตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนมาก)
ประกาศการตอบแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกท่านตอบแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ทางเว็บไซต์ ประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2559
 3.ประกาศแจ้งนักศึกษาภาคปกติ, กศ.บป และระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ด่วนมาก)
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคกศ.บป และระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าภาคเรียน 1/2558 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่(มหาสารคาม) ที่ตั้งสี่แยกไฟแดง เยื้องสถานีตำรวจ (ฝั่งทิศตะวันออกของตลาดสดเทศบาลมหาสารคาม)

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2559
 4.ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี 2559 (ด่วนมาก)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียน1/2559 ระดับบัณฑิตศึกษา(ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.วิชาชีพครู) ป.โท และป.เอก) ส่งตัวแทนติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2559
 5.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาภาคปกติ/กศ.บป ประจำภาคเรียน 3/2558 (ด่วนมาก)

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2559

** ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป **
ขั้นตอนการรับหลักฐาน
1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ
2. นำใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท
3. ยื่นใบปลดหนี้เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา


**(ใบปลดหนี้รับได้ที่กองพัฒนานักศึกษาค่ะ)**

ดูลำดับรายชื่อ

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2559
 6.ประกาศเรื่องส่งเอกสารเพิ่มเติมนักศึกษารหัส 59 (ทุกระดับการศึกษา) (ด่วนมาก)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 59* (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ยังส่งเอกสารการรายงานตัวไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

(หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดจะถูกตัดเป็นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 7.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ/กศ.บป เทอม2/258 (ด่วนมาก)
บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อนุมัติ 17 มิถุนายน 2559 **หมายเหตุ** ผู้มีรายชื่อได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
 8.ประกาศรับบัตรนักศึกษาปี 2557 และปี 2558 (ด่วนมาก)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 57* และ 58* ทุกระดับติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาในเมือง(ที่ตั้ง:สีแยกไฟแดงหน้าตลาดสด)

(หมายเหตุ : บัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 2/2558 และรุ่นเข้า 3/2558 ติดต่อที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 9.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วน)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 10.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Internet Explorer
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Explorer กรุณาเลือก Continue to this website (not recommended) เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117