เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน14 พ.ย. 2559 14 พ.ย. 2559
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา14 พ.ย. 2559 25 ธ.ค. 2559
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE10 พ.ย. 2559 30 พ.ย. 2559
  -ชั้นปี 113 ธ.ค. 2559 24 ก.พ. 2560
  -ชั้นปี 213 ธ.ค. 2559 24 ก.พ. 2560
  -ชั้นปี 313 ธ.ค. 2559 24 ก.พ. 2560
  -ชั้นปี 413 ธ.ค. 2559 24 ก.พ. 2560
  -ชั้นปีอื่น ๆ13 ธ.ค. 2559 24 ก.พ. 2560
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา4 ก.ค. 2559 25 พ.ย. 2559
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา10 พ.ย. 2559 30 พ.ย. 2559
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา10 พ.ย. 2559 30 พ.ย. 2559
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา10 พ.ย. 2559 30 พ.ย. 2559
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 ธ.ค. 2559 24 ก.พ. 2560
 • วันชำระเงินตามปกติ5 ธ.ค. 2559 9 ธ.ค. 2559
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร5 ธ.ค. 2559 9 ธ.ค. 2559
 • วันที่เริ่มชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)12 ธ.ค. 2559 12 ธ.ค. 2559
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา13 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2559
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร13 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2559
 • ช่วงวันสอบกลางภาค9 ม.ค. 2560 13 ม.ค. 2560
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)16 ม.ค. 2560 24 ก.พ. 2560
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา14 พ.ย. 2559 24 ก.พ. 2560
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา14 พ.ย. 2559 24 ก.พ. 2560
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)24 ก.พ. 2560 24 ก.พ. 2560
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)20 ก.พ. 2560 24 ก.พ. 2560
 • ช่วงวันสอบปลายภาค27 ก.พ. 2560 3 มี.ค. 2560
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา27 ก.พ. 2560 3 มี.ค. 2560
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน25 ก.พ. 2560 31 มี.ค. 2560
 • วันปิดภาคเรียน6 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117