ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 569220017-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8090101 English for Graduated Student 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
8093101 Advanced Research Methodology for Public Administration
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    12 หน่วยกิต
 2.1 เฉพาะด้าน(วิชาบังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2094101 Advanced Integrated Chemistry for Chemistry Education
 เคมีเชิงบูรณาการขั้นสูงสำหรับเคมีศึกษา
3 (2-2-5)
2094102 Doctoral Seminar on Chemistry Education 1
 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 1
1 (0-2-1)
2094204 Doctoral Seminar on Chemistry Education 3
 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 3
1 (0-2-1)
1093731 Advanced Statistics for Research
 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
2094203 Doctoral Seminar on Chemistry Education 2
 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเคมีศึกษา 2
1 (0-2-1)
 2.2 เฉพาะด้าน(วิชาเลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2074217 Nanochemistry for Chemistry Education
 เคมีนาโนสำหรับเคมีศึกษา
3 (2-2-5)
 3 วิชาเสริมพื้นฐาน
 4 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2094215 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117