ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : ชีววิทยาศึกษา
 สาขาวิชา : 568220077-ชีววิทยาศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
8073103 Research Methodology in Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
8073102 Research Methodology in Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    26 หน่วยกิต
 2.1 รายวิชาชีพบังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2072102  
 สัมนาชีววิทยาศึกษา 2
1 (0-2-1)
2072106  
 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีววิทยา
3 (3-0-6)
2072104  
 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
2072105  
 การพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยา
3 (3-0-6)
2072103  
 ทักษะปฏิบัติทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2072101  
 สัมมนาชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
 2.2 รายวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2072206 Plant Tissues and cell culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืช
3 (2-2-5)
2072236  
 ชีววิทยาเห็ด
3 (3-0-6)
2072225  
 พฤกษอนุกรมวิธาน
3 (3-0-6)
2072207 Systematic Classification of Organisms
 การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบ
3 (2-2-5)
2072239  
 เทคนิคสำหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
2072211 Evlution for Biology Educaltion
 วิวัฒนาการสำหรับชีววิทยาศึกษา
3 (3-0-6)
2072205 Ecology for Biology Education
 นิเวศวิทยาสำหรับชีววิทยา
3 (3-0-6)
2072208 Gene and DNA Technology
 เทคโนโลยียีนและดีเอ็นเอ
3 (3-0-6)
2072210  
 พันธุศาสตร์ของเซลล์
3 (3-0-6)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2072250  
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
2072250  
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
2072250  
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117