ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 5381101571-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1046301 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
1046401 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    18 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1065113 Principles,Theories and Practices of Educational Administration
 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1065114 Being a Professional Administrator
 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
3 (2-2-5)
1065113 Principles,Theories and Practices of Educational Administration
 หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1065113 Principles,Theories and Practices of Educational Administration
 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1065212 Academic Leader and Curriculum Development
 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-0)
1065114 Being a Professional Administrator
 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
3 (2-2-5)
1065213 Administration of Educational Resources
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1065212 Academic Leader and Curriculum Development
 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1065103 Local education policy and planning development
 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1065103 Policy,Educational Planning and Educational Quality Assurance
 นโยบายการวางแผนการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1065114 Being a Professional Administrator
 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
3 (2-2-5)
1065213 Administration of Educational Resources
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1065103 Local education policy and planning development
 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1065113 Principles,Theories and Practices of Educational Administration
 หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1066801  
 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
1066902  
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-0)
1066901  
 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1065401  
 การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-0)
1066101  
 การประเมินโครงการ
3 (3-0-0)
1066301  
 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3 (3-0-0)
1066702  
 การจัดการความเครียดสำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-0)
1515702  
 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
3 (2-2-0)
1065107  
 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
3 (2-2-0)
1066402 Research for Educational Administration Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1065501  
 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3 (2-2-0)
1066701  
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-0)
1065104  
 ภาวะผู้นำทางการบริหาร
3 (3-0-0)
1065209  
 การบริหารการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-0)
1065201  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
2535301  
 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3 (3-0-0)
1066201  
 กฎหมายการศึกษา
3 (3-0-0)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1066903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
1066903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1066903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1066903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014101 Principles of Education and Leaming
 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3 (3-0-0)
4126202 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
1556102 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (2-2-5)
1035101 Educational Innovation and Evaluation
 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117