ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 538120067-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1046301 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
1046403  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4026905  
 ชีวเคมีสำหรับเคมีศึกษา
3 (3-0-6)
4026901  
 เคมีอนินทรีย์สำหรับเคมีศึกษา
3 (3-0-6)
4027912  
 สัมมนาสำหรับเคมีศึกษา 1
1 (0-2-1)
4026910  
 ปฏิบัติการสำหรับเคมีศึกษา 1
1 (0-3-3)
4026904  
 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับเคมีศึกษา
3 (3-0-6)
4026903  
 เคมีวิเคราะห์สำหรับเคมีศึกษา
3 (3-0-6)
4026902  
 เคมีอินทรีย์สำหรับเคมีศึกษา
3 (3-0-6)
4027913  
 สัมมนาสำหรับเคมีศึกษา 2
1 (0-2-1)
4026911  
 ปฏิบัติการสำหรับเคมีศึกษา 2
1 (0-3-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4026931  
 หัวข้อพิเศษทางเคมีสำหรับเคมีศึกษา
3 (3-0-0)
4026924  
 เคมีเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับเคมีศึกษา
2 (2-0-4)
4026922  
 เคมีเชิงไฟฟ้าสำหรับเคมีศึกษา
3 (3-0-0)
4026929  
 เคมีนาโนสำหรับเคมีศึกษา
2 (2-0-0)
4026926  
 เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์สำหรับเคมีศึกษา
2 (2-0-0)
4026921  
 เคมีสภาวะแวดล้อมสำหรับเคมีศึกษา
3 (2-2-5)
4026923  
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับเคมีศึกษา
2 (2-0-4)
4026927  
 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีในทางเคมีอนินทรีย์สำหรับเคมี
2 (2-0-0)
4026930  
 เคมีอนินทรีย์ชีวภาพสำหรับเคมีศึกษา
3 (3-0-0)
4026925  
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์สำหรับเคมีศึกษา
2 (2-0-0)
4026928  
 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีในทางเคมี
2 (2-0-0)
 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4027905 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
4027905 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
4027905 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
 5 วิชาเสริมพื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1556102 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (2-2-5)
4126202 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117