ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 51811010157-เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1045204 Research Methodology
 วิธีวิทยาการวิจัย
3 (2-2-5)
1515702  
 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
3 (2-2-0)
1036703  
 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
3 (2-2-0)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (โท)
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1065213 Administration of Educational Resources
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1065103 Local education policy and planning development
 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1065113 Principles,Theories and Practices of Educational Administration
 หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1065114 Being a Professional Administrator
 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
3 (2-2-5)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1066702  
 การจัดการความเครียดสำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-0)
1066901  
 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
1505101  
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-0)
1046401 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1065106  
 มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-0)
1066902  
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-0)
2535301  
 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3 (3-0-0)
1046405  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-0)
1065211  
 หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา
3 (3-0-0)
2546301  
 การพัฒนาทีมงาน
3 (3-0-0)
1045203  
 สถิติวิจัยขั้นสูง
3 (3-0-0)
1065207  
 การบริหารการอุดมศึกษา
3 (3-0-0)
1066301  
 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3 (3-0-0)
1066101  
 การประเมินโครงการ
3 (3-0-0)
1065401  
 การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-0)
1065201  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
1066801  
 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
1065205  
 การบริหารการเงินและพัสดุ
3 (3-0-0)
1065206  
 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-0)
1065104  
 ภาวะผู้นำทางการบริหาร
3 (3-0-0)
1065109  
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-0)
1065107  
 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
3 (2-2-0)
1065501  
 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3 (2-2-0)
1065502  
 สถาบันการศึกษากับชุมชน
3 (3-0-0)
1066201  
 กฎหมายการศึกษา
3 (3-0-0)
1066701  
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-0)
 3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1066903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 4 ไม่คิดหน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1556102 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (2-2-5)
4126202 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3 (3-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117