ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 564820501-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    61 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2018203 Statistics for tachnology
 สถิติสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
2015121  
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-2-5)
2010111 Chemistry for Tachnology
 เคมีสำหรับเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ บังคับเรียน    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2030202 Computer Architecture and Organization
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2025318 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
2025213 Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
2025165 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดีสครีต
3 (3-0-6)
2030206 English for Computer Technology
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2030104 Data Structure and algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
2029107 Data Communication and networking
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (2-2-5)
2025102 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2030204 Computer Technology Seminar
 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิเตอร์
1 (0-2-1)
2030205 Computer Technology Project
 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (0-6-3)
2030203 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2030214 Network Programming
 การเขียนโปรแกรมสำหรับเครือข่าย
3 (2-2-5)
2030226 Advanced Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3 (3-0-6)
2030235 Collaborative E-Business
 การประสานการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
2030240 Selected Topic in Computer Technology 2
 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
2030212 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
2030213 Computer Security
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2030218 Dynamic Systems and Controls
 ระบบพลวัตและการควบคุม
3 (3-0-6)
2030229 Theory of Computation
 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
2030236 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
2030239 Selected Topic in Computer Technology 1
 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
2030224 Introduction to compilers
 คอมไพเลอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2030241 Selected Topic in Computer Technology 3
 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3
3 (3-0-6)
2030225 Embedded System
 ระบบฝังตัว
3 (3-0-6)
2030208 C Programming for Embedded Systems
 การเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับระบบฝังตัว
3 (2-2-5)
2030228 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
2030230 Computer Simulation
 การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2030242 Selected Topic in Computer Technology 4
 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4
3 (3-0-6)
2030220 Digital Systems Design
 การออกแบบระบบดิจิตอล
3 (3-0-6)
2030222 Client-Server System Development
 การพัฒนาระบบไคลเอนต์เซร์ฟเวอร์
3 (2-2-5)
2030215 Network Security
 ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
3 (3-0-6)
2030217 Programmable Logical Control Systems
 ระบบควบคุมลำดับแบบโปรแกรม
3 (3-0-6)
2030231 Object-Oriented Analysis And Design
 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
2030234 E-Business Strategy And Architecture
 กลยุทธ์และสถาปัตยกรรมการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
2030238 Information System Security
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
2030207 Digital Computer Hardware Design
 การออดแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3 (2-2-5)
2030209 Microprocessors and Microprocessor System Design
 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
2030216 Network Design
 การออกแบบระบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
2030221 Electronic Commerce
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
2030233 Software Validation And Verification
 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
2030237 Laws and Ethics in Information Technology
 กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
2030227 Component-based Software Development
 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
3 (2-2-5)
2030223 Computer graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (2-2-5)
2030210 Microcontroller
 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (3-0-6)
2030211 Computer Technology Laboratory
 การปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2030219 Foundation of Robotics
 พื้นฐานหุ่นยนต์ศาสตร์
3 (3-0-6)
2030232 Software Requirement Specification And Management
 การกำหนดและจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2030106 Profession experience in Computer Technology
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (0-0-270)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117