ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาค กศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 614720502-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    42 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน    18 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2018203 Statistics for tachnology
 สถิติสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2030302  Basic Computer Technology Practice
  ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3 (0-6-4)
2030303 Industrial Materials
 วัสดุอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
2030406  
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
2030404  Industrial Management
  การจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
2030405  Human Resources Development and Technology Training
  การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3 (0-6-4)
2030301  Information Technology and Computers
 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ(เฉพาะด้าน)ให้เลือเรียน    21 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2030318  Computer Architecture and Organization
 สถาบัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (0-6-4)
2030315  Fundamentals of Computer Programming
 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (0-6-4)
2030319  Operating System
  ระบบปฏิบัติการ
3 (0-6-4)
2030420  System Software
  ซอฟต์แวร์ระบบ
3 (0-6-4)
2030321  Digital System Design
 การออกแบบระบบดิจิทัล
3 (0-6-4)
2030412  Interactive Multimedia Development
  การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์
3 (0-6-4)
2030307 Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (0-6-4)
2030310 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (0-6-4)
2030413  Computer Technology Seminar
  สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (0-6-4)
2030316 Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (0-6-4)
2030411 Object-Oriented Development
 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
3 (0-6-4)
2030308 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (0-6-4)
2030314 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (0-6-4)
2030417 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (0-6-4)
2030309 Management information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (0-6-4)
 2.2.2 กลุ่มวิชาวิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2030324 WebTechnology
 เทคโนโลยีเว็บ
3 (0-6-4)
2030430 Internet of Things
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (0-6-4)
2030433 Client-Server System Development
 การพัฒนาระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์
3 (0-6-4)
2030327 Electronic Commerce
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (0-6-4)
2030431 Embedded System
 ระบบฝังตัว
3 (0-6-4)
2030432 Network Design
 การออกแบบระบบเครือข่าย
3 (0-6-4)
2030422 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (0-6-4)
2030326 Foundation of Robotics
 พื้นฐานหุ่นยนต์ศาสตร์
3 (0-6-4)
2030328 DataMining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (0-6-4)
2030329 Object-Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (0-6-4)
2030325 Network Programming
 การเขียนโปรแกรมสำหรับเครือข่าย
3 (0-6-4)
2030423 ArtificialIntelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (0-6-4)
 2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2030434  Computer Technology Project
  โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (0-6-4)
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2030335 Profession Experience in Computer Technology
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (0-0-270)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117