ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาค กศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 554720522-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    75 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2023306 Electromagnetic Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
2023403 Safety and Environment
 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
2023401 Electrical Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023202 Electronics Engineering
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2023201 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
2023102 Electrical Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023305 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (2-2-5)
2023104 Digital Techniques
 วิธีการทางดิจิตอล
3 (2-2-5)
2023101 Electrical Mathematics
 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
3 (3-0-6)
2023307 Illumination Engineering
 วิศวกรรมส่องสว่าง
3 (3-0-6)
2023205 Microprocessors
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
2023103 Renewable Energy
 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
2023301 Computer for Electrical Works
 คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023107 Electrical Motors Control
 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023106 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023203 Electrical Installations
 การติดตั้งไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023303 Electrical Power Systems
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
2023105 Electrical Drawing
 การเขียนแบบไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023421 Electrical Technology Research 2
 โครงการวิจัยเทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3 (2-2-5)
2023321 Electrical Technology Research 1
 โครงการวิจัยเทคโนโลยีไฟฟ้า 1
3 (2-2-5)
2023204 Measuring Instruments in Industries
 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
2023304 Electromechanical Conversion
 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023302 Electric Power Plant and Substation
 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
3 (3-0-6)
2023206 Refrigeration and Air Conditioning Systems
 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3 (2-2-5)
2023402 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2023407 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
2023411 Robot Actuators and Sensors
 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
3 (2-2-5)
2023207 Transformers
 หม้อแปลงไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023208 Fundamental of Instrumentation and Process Control
 พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต
3 (2-2-5)
2023406 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023109 Electrical Appliances
 เครื่องใช้ไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023408 Electrical Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023108 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023308 Electrical Machines
 เครื่องกลไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2023209 Signals and Systems
 สัญญาณและระบบ
3 (2-2-5)
2023405 Principles of Communication Systems
 หลักการระบบสื่อสาร
3 (3-0-6)
2023409 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
2023410 Economics of Power System
 เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
2023404 Industrial Organization and Management
 การจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2023331 Preparation for Field Experience
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-3-1)
2023431 Field Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4 (0-0-360)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117