ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533820031-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    84 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    74 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4092401 Calculus and Analysis Geometry 2
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3 (3-0-0)
4012602 Electromagnetic Laboratory
 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
4031104 Biology Laboratory 2
 ปฎิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
4011601 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
4013601 Wave Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
1 (0-3-0)
4014601 Nuclear Physics Laboratory
 ปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์
1 (0-3-0)
4012203 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
4031103 General Biology for General Science Minor Students
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
4012401 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-0)
4093402 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
4123608 Computer Application for Science and Mathematics
 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 (2-2-0)
4013501 Electronics 1
 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3 (2-2-0)
4012302 Physics of Wave
 ฟิสิกส์ของคลื่น
3 (2-2-0)
4012201 Mechanics 1
 กลศาสตร์ 1
3 (3-0-0)
4013304 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-0)
4013401 Introduction to Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-0)
4022102 Chemistry II
 เคมี 2
3 (3-0-0)
4012202 Electricity and Magnetism 1
 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
3 (3-0-0)
4022103 Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-0)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4013403 Nuclear Physics 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3 (3-0-6)
4011602 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
4014902 Seminar in Physics
 สัมมนาเชิงฟิสิกส์
2 (1-2-0)
4014903 Senior Project
 โครงงานฟิสิกส์
2 (0-6-0)
4091401 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-0)
4021105 Chemistry I
 เคมี 1
3 (3-0-0)
4031102 General Biology II
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-0)
4012601 Chemical qualitative Analysis
 ปฏิบัติการกลศาสตร์
1 (0-3-0)
4011306 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
4013602 Miodern Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
1 (0-3-0)
4021106 Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
4031101 Biology 1
 ชีววิทยา1
3 (3-0-0)
4121101 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 (1-2-0)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4054601 Geological Laboratory 1
 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1
1 (0-3-0)
4014504  
 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4013404 Nuclear Physics 2
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2
3 (3-0-6)
4053101 Earth Sciences
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
3 (3-0-6)
4044201 Astronomy 1
 ดาราศาสตร์ 1
3 (3-0-0)
4014406 Solid State Physics
 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3 (3-0-0)
4014405  
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-0)
4051301 Agricultural Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
2 (2-0-4)
4053302 Meteorology 2
 อุตุนิยมวิทยา 2
2 (1-2-3)
4014403  
 สเปกตรัมของอะตอม
3 (3-0-6)
4014401  
 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4054101 Geology 1
 ธรณีวิทยา 1
3 (3-0-0)
4013302 Electromagnetism
 แม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
4053601 Meteorological Laboratory
 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา
1 (0-3-0)
4093401 Calculs and Analytic Geometry 3
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
3 (3-0-0)
4012304 Physics of Wave 1
 ฟิสิกส์ของคลื่น 1
3 (2-2-0)
4052102 Introduction to Geology 1
 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 1
2 (2-0-0)
4044202 Astronomy 2
 ดาราศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
4014404  
 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์
3 (3-0-0)
4013503 Electronic Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (2-2-0)
4013301 Mechanics
 กลศาสตร์
3 (3-0-0)
4121102 Computer Logic and Flowcharts
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
2 (1-2-0)
4054102 Geology 2
 ธรณีวิทยา 2
2 (1-2-3)
4013406  
 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
3 (3-0-0)
4052201  
 สมุทรศาสตร์
2 (1-2-3)
4044601 Astronomical Laboratory
 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
1 (0-3-0)
4042101 Astronomy and Space
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
2 (1-2-0)
4013402  
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
4014505  
 นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4053102  
 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 2
3 (2-2-0)
4094401 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
4052301 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
2 (1-2-0)
4013505 Electrocal Machines
 เครื่องกลไฟฟ้า
3 (2-2-0)
4112201 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)
4014503 Microprocessors System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-0)
4052101 General Geology
 ธรณีวิทยาทั่วไป
2 (1-2-0)
4053301 Meteorology 1
 อุตุนิยมวิทยา 1
3 (3-0-0)
4013502 Electronics 2
 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (2-2-5)
4014402  
 รังสีวิทยา
3 (3-0-6)
4013303  
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
4013405  
 กลศาสตร์ 2
3 (3-0-0)
4014506  
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสานงาน
3 (2-2-0)
4014502 Digital Electronics
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-0)
4013504 Electronics Instrumentation
 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานครูบังคับ,กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3561101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
3591105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
3561204 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-0)
 2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานครูบังคับ,กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3562207 Business Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
3562104 Business Management with Computer Applications
 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
3563405 Personnel Planning and Policy
 การวางแผนและนโยบายด้านทรัยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
3561202 Introduction to Business Management
 การบริหารธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-0)
3561201 Introduction to Business
 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (0-0-0)
3561301 Introduction to Administration
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
3 (3-0-0)
 3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4013801 Preparation for Professional Experience in Physics 3
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์3
2 (0-2-90)
4014801 Field Experience in Physics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ 3
5 (0-0-250)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117