ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533820011-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กล่มวิชาเฉพาะด้าน    95 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4031101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
4091604 Mathmatics for Science 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4022103 Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-1)
4021105 Chemistry I
 เคมี 1
3 (3-0-6)
4111101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4011306 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
4001102 English for Science II
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-3-5)
4031102 Bioligy Laboratory I
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-1)
4021106 Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
4001101 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-3-5)
4091605 Mathematic for Science 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
4022102 Chemistry II
 เคมี 2
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022405 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
4022201 Inorganic Chemistry I
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
4023606 Chemical Water Analysis
 การวิเคราะห์น้ำ
3 (2-3-5)
4022619 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยมือ 1
1 (0-3-1)
4022618 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
4022308 Organic Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1
1 (0-3-1)
4023904 Computer Application in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-2-3)
4022307 Organic Chemistry I
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
4022616 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
4024906 Seminar in Specialized Chemistry 2
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
1 (0-3-1)
4022503 Biochemistry I
 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
4024704 Quality Assurance Systems
 ระบบประกันคุณภาพ
2 (1-2-3)
4022404 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4024905 Seminar in Specialized Chemistry 1
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
1 (0-3-1)
4022202 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-1)
4023603 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
4023307 Spectroscopy of Organic Chemistry
 สเปกโทรสโคปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
4022617 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-1)
4024904 Senior Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
4023604 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-3-1)
4022504 Biochemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-3-1)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4034911 Fundamentals for Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-3-5)
4023301 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
4023207  
 สเปกโทรสโกปีสำหรับอนินทรีย์เคมี
3 (2-3-5)
4023402 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
4023708 Environmenttal Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
4024306 Chemistry of Natural Products
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-3-5)
4022702  
 กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
4022610 Qualitative Analysis
 คุณภาพวิเคราะห์
2 (2-0-4)
4023605 Analysis of Soil and Fertilizer
 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
3 (2-2-5)
4023724 Chemistry of Cosmetics
 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
4023722  
 เคมีเกี่ยวกับสี
3 (2-3-5)
4023709 Encvironmenttal Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1 (0-3-1)
4023710 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
4023203 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-1)
4023501 Biochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3 (3-0-6)
4023202 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
4024705  
 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
2 (1-2-3)
4023711 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-3-5)
4022611 Qualitative Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์
1 (0-3-1)
4022613  
 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์
1 (0-3-0)
4023206  
 เคมีออร์แกโนเมทาลิก
2 (2-0-4)
4023502 Biochemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1 (0-3-1)
4024701  
 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
4023302 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-1)
4023725 Perfume Chemistry
 เคมีเกี่ยวกับน้ำหอม
3 (2-3-5)
4022612  
 ปริมาณวิเคราะห์
3 (3-0-6)
4023401 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
4023713 Petroleum Technology
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับปิโตรเลียม
2 (2-0-4)
4023902 New Technology in Chemistry
 วิทยาการใหม่ในเคมี
2 (2-0-4)
 3 กล่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4024802 Field Experience in Chemistry
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
4 (0-0-250)
4024801 Preparation for Professional Experience in Chemistry
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
1 (0-1-90)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117