ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533610112-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กล่มวิชาเฉพาะด้าน    74 หน่วยกิต
 2.1 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับเอก    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1073302 Language Develop. and Lang. Programs for Pre-School Children
 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
2 (1-2-3)
1072303 Science for Pre-School Children
 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1071402 Learning Media and Toys for Pre-School Children
 สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1072601 Assessment for Early Childhood
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1072309 Music and Movement for Pre-school Children
 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1071401 Stories and Puppetry for Pre-School Child
 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1071301 Arts and Crafts for Pre-School Children Expericnce 3
 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1071102 Family Relationship and Child Care
 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3 (3-0-6)
1073305 Classroom Strategier for Cognitive Grewth
 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1073202 Curriculum and Innovative Pro. for Early Childhood Education
 การจัดและพัฒนาโปรแกรมอบรมเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1072302 Mathematics for Pre-School Children
 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2 (1-2-2)
1072304 Science for Pre-School Children
 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม
2 (1-2-3)
1074903 Seminar in Early Childhood Education
 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2 (2-0-4)
1072401 Pre-School Children's Books
 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1074902 Research Studies in Early Childhood Education
 การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
2 (2-0-4)
1072701 Infant Education
 การจัดการศึกษาระดับบริบาล
2 (2-0-4)
1073203 Early Childhood Curriculum
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
1074904 Inclusive Education for Early Childhood
 การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (2-0-4)
1074901 Independent Study for Pre-School Children
 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
2 (2-0-4)
1074501 Education for Parents of Pre-School Children
 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (2-0-4)
1073204 English for Communications in Daily Life of Pre-school Child
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1073701 Pre-School Organization and Administration
 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
2 (2-0-4)
1072101 Kindergarten Education
 การศึกษาปฐมวัย
2 (1-2-3)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074401 Using Computers in Pre-school Children
 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1072310 Learning Media and Toys for Pre-School Children
 เกมและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1072602 Testing and Test Construction for Early Childhood
 การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1071403 Learning Media and Toys for Pre-school Children Development
 สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1071404 Stories for Pre-school Children
 นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1071405 Puppets for Pre-school
 หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1073401 Production of Dolls
 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1073201 Creative Dramatic for Early Childhood
 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (2-0-4)
1073303 Language Develop. and Lang. Pro.for Minority group of Childre
 พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
1071103 Personality and Relationship for Early Childhood Teachers
 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
2 (2-0-4)
1071501 Pre-School Teacher's Personality
 บุคลิกภาพครูปฐมวัย
2 (2-0-4)
1072202  
 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล
2 (1-2-3)
1072307 Readiness for Learning
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1072102 Health and Hygiene for Mother and Child
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1072301 Language for Pre-School Children
 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1074402 Instruction Media and Technology for Early Childhood Education
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
1072306 Arts for Pre-School Teachers
 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
2 (1-2-3)
1072308 Physical Education Activities for Pre-School Children
 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1072402 Toy Library and Learning Media Center
 ห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ
2 (1-2-3)
1072305 Paper Work for Children
 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
2 (1-2-3)
1071101 Sociology of Childhood
 สังคมวิทยากับพัฒนาการเด็ก
2 (2-0-4)
1073402  
 การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย
2 (1-2-3)
1073304 Creative Thinking for Early Childhood
 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1072201 Environmental Education for Pre-school Children
 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
 3 กลุ่มวิชาบุพวิชาชีพครู (บังคับ)    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
 4 กลุ่มวิชาบุพวิชาชีพครู (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1194425 Application Programming for Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-5)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
 5 กล่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1023827 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
1073301 Learning and Teaching Process for Pre-School Children
 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
 6 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117