ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 633510292-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    90 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039207 Sports Business Finance and Privilege
 การเงินเพื่อธุรกิจและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039012 Sports Marketing
 การตลาดเพื่อการกีฬา
3 (3-0-6)
1039302 Sports Managerial Accounting and Taxation
 การบัญชีบริหารและภาษีอากรการกีฬา
3 (3-0-6)
1039104 Sociology of Sports
 การกีฬากับสังคม
3 (2-2-5)
1039013 Sport Goods Production Management
 การบริหารการผลิตสินค้าการกีฬา
3 (3-0-6)
1039103 Introduction to Sports Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกีฬา
3 (3-0-6)
1039127 Principles of Accounting for Sports Management
 หลักการบัญชีเพื่อการจัดการการกีฬา
3 (2-2-5)
1039105 Sports Information Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1039209 Recreation Management and Sports Tourism
 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3 (2-2-5)
1039310 Sports Business English
 อังกฤษธุรกิจการกีฬา
3 (2-2-5)
1039210 Disbled of Sports
 กีฬากับคนพิการ
3 (2-2-5)
1039208 Statistics in Sports Management
 สถิติทางการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039014 Sports Business Management Software
 การจัดการธุรกิจกีฬาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1039411 Strategic Management of Sports
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039106 Sport Human Resource and Sports Complex Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และศูนย์การออกกำลังกายทางกีฬา
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039027 Organizational Behaviour in Sports
 พฤติกรรมองค์กรกีฬา
3 (3-0-6)
1039423 Seminar in Sports Management
 สัมมนาทางการจัดการกีฬา
3 (2-2-5)
1039029 Sport Psychology
 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
1039028 Masses Sports Management
 การจัดการกีฬาเพื่อมวลชน
3 (2-2-5)
1039320 Research in Sports Management
 วิจัยทางการจัดการกีฬา
3 (2-2-5)
1039026 Philosophy and Principles of Sports
 ปรัชญาและทฤษฎีกีฬา
3 (3-0-6)
1039425 Sports Management Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการกีฬา
4 (0-0-750)
1039321 Sports Event Management
 การจัดการแข่งขันกีฬา
3 (2-2-5)
1039019 ASEAN Local Sports
 กีฬาพื้นบ้านในอาเซียน
3 (2-2-5)
1039218 Sports Industry
 อุตสาหกรรมกีฬา
3 (3-0-6)
1039322 Sports Planning and Development
 การวางแผนและพัฒนากีฬา
3 (3-0-6)
1039116 Legal Aspects and Ethics of Sports
 กฎหมาย จรรยาบรรณทางการกีฬา และจริยธรรมทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039424 Sports Management Internship
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการกีฬา
2 (0-0-90)
1039115 Olympic Movement
 กระบวนการโอลิมปิก
3 (3-0-6)
1039030 Health and Fitness Center for senior
 การจัดการศูนย์สุขภาพและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
2 (1-2-4)
1039117 Sports Management
 การจัดการกีฬา
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039234 Volleyball Management
 การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
3 (2-2-5)
1039235 Principkes of Sport Coaching
 หลักการฝึกสอนกีฬา
3 (2-2-5)
1039438 Shooting Management
 การจัดการกีฬายิงปืน
3 (2-2-5)
1039048 Fight Sports Management
 การจัดการกีฬาต่อสู้
2 (1-2-3)
1039053 Dancesport Management
 การจัดการกีฬาลีลาศ
2 (1-2-3)
1039046 Sport Hygiene
 สุขวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
1039041 Martial Sports Management
 การจัดการศิลปะป้องกันตัว
2 (2-0-4)
1039040 Team Sports Management
 การจัดการกีฬาประเภททีม
3 (2-2-5)
1039132 Foodball Management
 การจัดการกีฬาฟุตบอล
3 (2-2-5)
1039233 Golf Management
 การจัดการกีฬากอล์ฟ
3 (2-2-5)
1039050 Thai sports Management
 การจัดการกีฬาไทย
2 (1-2-3)
1039336 Takraw Management
 การจัดการกีฬาตะกร้อ
3 (2-2-5)
1039337 Futsal Management
 การจัดการกีฬาฟุตซอล
3 (2-2-5)
1039044 Basic Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1039047 Sports for Senior people
 กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
1039043 Sports Referee
 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
2 (2-0-4)
1039039 Public Relation in Sports
 การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1039051 Tennis Management
 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (1-2-3)
1039049 Racket Sports Management
 การจัดการกีฬาแร๊คเกต
2 (1-2-3)
1039052 Badminton Management
 การจัดการกีฬาแบดมินตัน
2 (1-2-3)
1039045 Sports injury and Rehabilitation
 การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟื้นฟู
2 (2-0-4)
1039042 Fundamental of Sports Science
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1039131 Boxing Management
 การจัดการกีฬามวย
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117