ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 633520632-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    94 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2029120 Chemistry
 เคมี
3 (3-0-6)
3024211 Technical English for Engineering 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
3024210 Technical English for Engineering I
 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2029106 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2029103 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
2015116 Physics for Engineering I
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
2029105 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-2-5)
2015117 Physics Laboratory for Engineering 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1
1 (0-3-1)
2015119 Physics Laboratory for Engineering 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2
1 (0-3-1)
2029121 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมี
1 (0-2-1)
2029101 Engineering Mathematics I
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
2029102 Engineering Mathematics II
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
2029104 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
2015118 Physics for Engineering II
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    58 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับ    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2029492 Construction Management Engineering Project II
 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2
2 (0-6-3)
2029301 Construction Management
 การบริหารงานก่อสร้าง
3 (0-6-3)
2029205 Soil Mechanics and Laboratory
 ปฐพีกลศาสตร์และการทดสอบ
3 (2-2-5)
2029204 Reinforced Concrete Design
 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (3-0-6)
2029302 Engineering Economics for Construction Management
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2029306 Concrete Technology and Construction Practice
 เทคโนโลยีคอนกรีตและปฏิบัติงานก่อสร้าง
3 (0-6-3)
2029203 Material Testing in Construction
 การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
3 (2-2-5)
2029303 Cost Estimation in Construction Works
 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง
3 (0-6-3)
2029206 Surveying in Construction
 การสำรวจในงานก่อสร้าง
3 (2-2-5)
2029201 Construction Drawing
 เขียนแบบก่อสร้าง
3 (2-2-5)
2029304 Building System Technology
 เทคโนโลยีระบบอาคาร
3 (3-0-6)
2029392 Construction Management Engineering Project I
 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1
1 (0-3-2)
2029202 Strength of Materials
 กำลังวัสดุ
3 (3-0-6)
2029305 Construction Control and Inspection
 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
3 (0-6-3)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2029313 Laws and Ethics in Construction
 กฎหมายและจริยธรรมในงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2029312 Accounting and Finance for Construction Management
 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2029318 Road Construction Management and Maintenance
 การบริหารงานก่อสร้างและบำรุงรักษางานทาง
3 (0-6-3)
2029310 Training and Staff Development in Construction
 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2029314 Steel Design and Failure of Structure
 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและการวิบัติของโครงสร้าง
3 (3-0-6)
2029319 Construction Machinery Management
 การบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
3 (0-6-3)
2029309 Construction Material Management and Purchasing
 การจัดการวัสดุก่อสร้างและการจัดซื้อ
3 (0-6-3)
2029315 Construction Productivity Management
 การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2029316 Construction Planning
 การวางแผนงานก่อสร้าง
3 (0-6-3)
2029317 Entrepreneur Construction and Real Estate Businesses
 การประกอบธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
3 (0-6-3)
2029320 Safety Management in Construction
 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3 (0-6-3)
2029308 Building Information Modeling and Computer Program Application in Construction Management
 แบบจำลองสารสนเทศและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานก่อสร้าง
3 (2-2-5)
2029311 Construction Management for Developing Real Estate
 การบริหารงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
2029307 Infrastructure Management
 การจัดการสาธารณูปโภค
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2029391 Pre-cooperative Education in Construction
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
1 (1-0-2)
2029491 Co-operative Education in Construction Management Engineering I
 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1
6 (0-0-36)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117