ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 603520112-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010116 Biochemistry in Public
 ชีวเคมีทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2020306 English for Public Health
 ภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2011109 Biology in Public Health
 ชีววิทยาทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2020205 Family Health
 อนามัยครอบครัว
3 (3-0-6)
2020204 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
2020101 Public Health
 การสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020103 Nutrition in Public Health
 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3 (2-2-5)
2020102 Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
2020407 Biostatistics in Public Health
 ชีวสถิติทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2010115 Chemistry in Public Health
 เคมีทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2020344 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
2020347 Public Health Laws and Ethics
 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020241 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
2020450 Community Public Health Research
 วิจัยสาธารณสุขชุมชน
3 (2-2-5)
2020243 Field Experience in Public Health
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
1 (0-3-2)
2020345 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020349 Preparation for Field Experience in Public Health 2
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2
2 (0-6-3)
2020146 Health Education and
 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3 (3-0-6)
2020348 Principles of Disease Control
 หลักการควบคุมโรค
3 (3-0-6)
2020240 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
2020242 Basic Medical Care 1
 หลักการบำบัดโรคเบื้องต้น 1
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2020480 Health Counseling
 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
2020481 Health innovation
 นวัตกรรมสุขภาพ
3 (2-2-5)
2020272 Public Health Sociology
 สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020378 Information and Technology for health
 เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพ
3 (2-2-5)
2020271 Pharmacology in Public Health
 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020379 Seminar on Public Health
 สัมนาสาธารณสุข
2 (1-2-3)
2020273 Communication and Public Health Relations in Health
 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020274 Thai Traditional Medicine in Public Health
 การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข
2 (2-2-3)
2020375 Basic Medical Care 2
 หลักการบำบัดโรคเบื้องต้น 2
3 (2-2-5)
2020482 Community Health
 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)
2020483 Health Rehabilitation
 การฟื้นฟูสุขภาพ
2 (1-2-3)
2020484 Field Experience in Public Health
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 (0-0-450)
2020186 Consumer Health Protection
 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค
3 (3-0-6)
2020187 Drugs and Narcotic Drugs
 ยาและสารเสพติด
3 (3-0-6)
2020170 Sex Education and Reproductive Health
 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์
2 (2-0-4)
2020376 Health Development Strategy
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)
2020377 Universal Coverage
 ระบบหลักประกันสุขภาพ
2 (2-0-4)
2020188 Elderly care
 การดูแลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117