ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 573520572-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-2)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400001 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาวิชาแกน    28 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2036320 Quality Management for Urban Planning
 การบริหารคุณภาพสำหรับผังเมือง
3 (3-0-6)
2036319 Material Management for Urban Planning
 การบริหารงานวัสดุสำหรับผังเมือง
3 (3-0-6)
2036318 Financial Management for Urban Planning
 การบริหารการเงินสำหรับผังเมือง
3 (3-0-6)
2036317 Human Resource Management for Urban Planning
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผังเมือง
3 (3-0-6)
 2.1.2 กลุ่มวิชางานช่างและผังเมือง    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2036304 Urban Planning Laws
 กฎหมายผังเมือง
2 (2-0-4)
2036310 Urban Planning and Design Control
 การควบคุมการวางผังและออกแบบเมือง
3 (3-0-6)
2036203 Construction Materials and Testing
 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
3 (2-2-5)
2036302 Construction Management
 การบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2036105 Introdution to Geographic Information Systems for Urban Planning
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2036201 Urban Economics
 เศรษฐศาสตร์เมือง
2 (2-0-4)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    65 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    56 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2036403 Construction and Urban Planning Management Project
 โครงงานทางการจัดการงานช่างและผังเมือง
3 (0-9-3)
2036102 Mechanics Technology
 กลศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
2036404 Water Resources Management
 การจัดการทรัพยากรน้ำ
3 (3-0-6)
2036104 Environmental Science end Energy Conservation
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
3 (3-0-6)
2036101 Basic Drawing
 การเขียนแบบเบื้องต้น
2 (1-3-3)
2036107 Fluid Mechanics Technology
 เทคโนโลยีกลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
2036208 Soil Mechanics and Soil Mechanics Laboratory
 ปฐพีกลศาสตร์ และปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
3 (2-2-5)
2036205 Urban Infrastructure Planning
 การวางผังโครงสร้างพื้นฐานเมือง
3 (2-2-5)
2036308 Environmental Planning and Management
 การวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
2036402 Construction Planning and Scheduling
 การวางแผนและการกำหนดเวลาการก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2036207 Computer Application in Urban Planning 1
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผังเมือง 1
3 (1-4-4)
2036407 Principle of Tourism Resource Management
 หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
2036401 Urban and Regional Planning
 การวางแผนภาคและเมือง
3 (3-0-6)
2036303 Computer Application in Urban Planning 2
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผังเมือง 2
3 (1-4-4)
2036106 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (2-2-5)
2036103 Survey And Survey Laboratory 1
 การสำรวจ และการปฏิบัติการสำรวจ 1
3 (2-2-5)
2036204 Survey and Survey Laboratory 2
 การสำรวจ และปฏิบัติการสำรวจ 2
3 (2-2-5)
2036206 Construction Engineering
 วิศวกรรมการก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2036301 Hydrology
 อุทกวิทยา
2 (2-0-4)
2036309 Construction and Urban Planning Management Seminar
 สัมมนาทางการจัดการงานช่างและผังเมือง
1 (0-3-1)
 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2036322 Urban Redevelopment
 การพัฒนาฟื้นฟูเมือง
3 (3-0-6)
2036307 Applied Statistics for Planning
 สถิติศาสตร์ประยุกต์เพื่อการวางแผน
3 (3-0-6)
2036202 Hydraulic Technology
 เทคโนโลยีชลศาสตร์
3 (3-0-6)
2036110 Industrial and Environmental Laws
 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
2036108 Solid Waste Management
 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
3 (3-0-6)
2036109 Environment Management for Industry
 การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
2036326 Engineering Productivity and Management
 การจัดการด้านผลิตภาพและงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
2036321 Suburban Development
 การพัฒนาย่านชานเมือง
3 (3-0-6)
2036313 Map Projection
 เส้นโครงแผนที่
3 (3-0-6)
2036311 Surveying for Constructions
 การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2036406 Transport Logistics Management Systems
 ระบบการจัดการโลจิสติกส์ในการขนส่ง
3 (3-0-6)
2036324 Urban Conservation
 การอนุรักษ์เมือง
3 (3-0-6)
2036314 Traffic Engineering
 วิศวกรรมจราจร
3 (3-0-6)
2036312 Photogrammetry
 การสำรวจด้วยภาพถ่าย
3 (3-0-6)
2036305 Transportation Engineering
 วิศวกรรมขนส่ง
2 (2-0-4)
2036327 Management of Construction Organizations
 การจัดการองค์กรงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
2036325 Urban Management
 การบริหารจัดการเมือง
3 (3-0-6)
2036323 Geographical Information Technology in Urban Planning Architecture
 เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมผังเมือง
3 (1-4-4)
2036315 Legal Aspects for Multimodal Transport
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
3 (3-0-6)
2036316 Shipping Land and Air Transport Management
 การจัดการการขนส่งทางเรือ ทางบก ทางอากาศ
3 (2-2-5)
2036306 Urban Transportation Planning
 การวางแผนการขนส่งในเมือง
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2036405 Professional Experience in Technology
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
4 (0-0-360)
2036328 Preparation for Professional Experience in Technology
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
1 (0-3-1)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117