ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563520132-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2018202  
 สถิติวิเคราะห์ 2
3 (3-0-6)
2018208  
 การวิจัยดำเนินงาน 1
3 (3-0-6)
2018401  
 โครงการวิจัยสถิติศาสตร์
3 (0-9-3)
2018310  
 สัมมนาสถิติศาสตร์
1 (0-3-1)
2018206  
 การออกแบบการทดลอง 1
3 (3-0-6)
2018301  
 สถิติศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
2018305  
 การวิเคราะห์การถดถอย
3 (3-0-6)
2018207  
 เทคนิกการชักตัวอย่าง
3 (3-0-6)
2017231 Linear Algebra 1
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3 (3-0-6)
2018102 Analytical Statistics 1
 สถิติวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
2025102 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2018205 Mathematical Statistics 1
 สถิติศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2018307 Statistical quality control
 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 (2-2-5)
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2018302  
 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์เชิงสถิติ
3 (2-2-5)
2017213 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-6)
2018309  
 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
3 (3-0-6)
2018306  
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
2018303  
 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2018318 Risk and Insurance
 การเสี่ยงและการประกันภัย
3 (2-2-5)
2018319 Insurance Statistics
 สถิติศาสตร์ประกันภัย
3 (3-0-6)
2018409 Statistics and Research
 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2018209  
 ทฤษฏีความน่าจะเป็น 1
3 (3-0-6)
2018204 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2018308  
 สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัย
3 (3-0-6)
2018317 Introduction to Stochastic Processes
 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2018320 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
2018322 Statistical Forecasting Techniques
 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
3 (2-2-5)
2018316 Numerical Methods
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
2018314 Multivariate Analysis
 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
3 (3-0-6)
2018210  
 ทฤษฏีการตัดสินใจและการประยุกต์
3 (2-2-5)
4020227 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
2025209 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
2018321 Demography Statistics
 สถิติศาสตร์ประชากรศาสตร์
3 (2-2-5)
2018313 Operation Research 2
 การวิจัยดำเนินงาน 2
3 (3-0-6)
2018234 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
2025213 Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
2018324 Statistical Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3 (3-0-6)
2018323 Financial Statistics
 สถิติศาสตร์การเงิน
3 (3-0-6)
2018315 Categorical Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก
3 (2-2-5)
2018101  
 หลักสถิติศาสตร์
3 (3-0-6)
2017376 Game Theory
 ทฤษฎีเกม
3 (3-0-6)
4020226  
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
4020101 Modern Management
 การจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
2018326 Statistical Computing
 การคำนวณทางสถิติ
3 (2-2-5)
2018325 Statistical Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ
3 (2-2-5)
2018327 Simulation
 การจำลอง
3 (2-2-5)
2018105 Business Statistics
 สถิติศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
4035101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
2018312  
 การออกแบบการทดลอง 2
3 (3-0-6)
2018311  
 ทฤษฏีความน่าจะเป็น 2
3 (3-0-6)
2017373  
 การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4040105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
2025318 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2018402 Pre-Professional Experience in Statistics
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติศาสตร์
1 (0-3-1)
2018403 Professional Experience in Statistics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติศาสตร์
4 (0-0-360)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117