ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563520112-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-2)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022501 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
4021102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
4031107 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4031108 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
4111101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
4021101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
4011601 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา    71 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    47 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4074205 Communication and Public Relations in Health
 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ
3 (3-0-6)
4074204 Development Strategy in Public Health
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3 (3-0-6)
4071601 Consumer protection, publichealth
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
3 (3-0-6)
4071201 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยา
3 (2-2-5)
4071101 Principles and Methods of Health Education
 หลักและวิธีการสุขศึกษา
3 (3-0-6)
4072701 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
3 (3-0-6)
4071402 Occupational Health
 อาชีวอนามัย
3 (3-0-6)
4072202 Thai Traditional Medicine and Herbs
 การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพร
3 (3-0-6)
4073403 Epidemiology and Disease Control
 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
3 (3-0-6)
4073102 Behavioral Science and Health Behavior
 พฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ
3 (3-0-6)
4073303 Community Health Improvement
 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
4074902 Research Method in Community Public Health
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
3 (3-0-6)
4072502 Emergency Medical Techniques
 เวชกิจฉุกเฉิน
3 (2-2-5)
4071401 Environmental Health
 สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
4074901 Public Health Seminar
 สัมมนาสาธารณสุข
1 (0-3-0)
4074605 Research in Community Health
 การวิจัยสาธารณสุขชุมชน
3 (3-0-6)
4072203 Thai Traditional Medicine and Herbs Laboratory
 ปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพร
1 (0-3-0)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4073303 Community Health Improvement
 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
4072409 English for Public Health 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข 1
3 (3-0-6)
4073207 Information in Health Technology
 เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพ
3 (2-2-5)
4072310 Food Sanitation
 การสุขาภิบาลอาหาร
3 (3-0-6)
4074105 Health statistics
 สถิติสาธารณสุข
3 (2-2-5)
4073304 Health promotion for the elderly
 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
4072702 Drug and Substance Abuse
 ยาและสารเสพติด
3 (3-0-6)
4072309 Public Health Nutrition
 โภชนาการสาธารณสุข
3 (2-2-5)
4072501 Initial treatment
 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
4073405 Public Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3 (3-0-6)
4074104 Public Health Laws and Professional Ethics
 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ
3 (3-0-6)
4074404 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
4073103 Introduction to Public Health
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
4073206 Public Health Sociology
 สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
4071301 Family hygiene
 อนามัยครอบครัว
3 (3-0-6)
4074207  
 การประกันคุณภาพด้านบริการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
4072205 Yoga for Health Laboratory
 ปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-0)
4072410 English for Public Health 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข 2
3 (3-0-6)
4072204 Yoga Heaith
 โยคะเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
4073208  
 การวัดและการประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
3 (3-0-6)
4072206 Aromatherapy
 สุคนธบำบัด
3 (2-2-5)
4072503  
 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
3 (3-0-6)
4072302 Public Health Dentistry
 ทันตสาธารณสุข
3 (3-0-6)
 3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2513303 Leadership and Motivation Techniques
 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
2 (2-0-0)
3541101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3561204 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-0)
3562401 Techniques in Training and Conference
 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
3 (3-0-6)
2533201 Population Education
 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
3591105  General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
3562404 Efficiency Development
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3 (3-0-6)
3563105 Management and Administration of Child Center
 หลักการจัดและบริหารศูนย์เด็ก
3 (3-0-0)
3563108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
3561101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
3034501 Exhibition
 การจัดนิทรรศการ
2 (1-2-3)
3001101 Fundamental of Advertising and Public Relations
 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-0)
3511301 Office Management
 การบริหารงานสำนักงาน
3 (3-0-6)
 4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4076602 Field Experience in Community Public Health 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2
4 (0-0-450)
4076601 Preparation for Professional Experience in Community Public Health 1
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 1
1 (0-1-90)
 5 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117