ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563520042-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    86 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2017213 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-6)
2017121 Principle of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017233 Abstract Algebra 1
 พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-6)
2017241 Mathematical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017391 Seminar in Mathematics
 สัมมนาคณิตศาสตร์
3 (0-9-3)
2017343 introductory complex analysis
 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017492 Research in Mathematics
 โครงการวิจัยคณิตศาสตร์
3 (0-9-3)
2017231 Linear Algebra 1
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3 (3-0-6)
2017365 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
2017271 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2018204 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2017123 Set Theory
 ทฤษฏีเซต
3 (3-0-6)
2017161  
 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2017446 Real Analysis 2
 การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3 (3-0-6)
2017377 Mathematics for Health Science
 คณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
2017345 Real Analysis 1
 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
3 (3-0-6)
2017336 Theory of Equations
 ทฤษฎีสมการ
3 (3-0-6)
2017335 semi group
 กึ่งกลุ่ม
3 (3-0-6)
2017327  
 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
3 (3-0-6)
2017122 Number System
 ระบบจำนวน
3 (3-0-6)
3020243 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
2017375 Actuarial Mathematics
 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3 (3-0-6)
2017452 Graph Theory
 ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017174 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
2017325 Introduction to Geometry
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017354 Coding Theory
 ทฤษฎีรหัส
3 (3-0-6)
2017372 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
2017353 Introduction to Topology
 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017326  
 รากฐานเรขาคณิต
3 (3-0-6)
2017314  
 แคลคูลัสขั้นสูง
3 (3-0-6)
2017224 Number Theory
 ทฤษฏีจำนวน
3 (3-0-6)
2017376 Game Theory
 ทฤษฎีเกม
3 (3-0-6)
2017334  
 พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
2017103 Applied Mathematics
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
2017344  
 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
3 (3-0-6)
2017329 History of Mathematics
 ประวัติคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017328 Mathematicla Logics
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017342  
 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017447 Introduction to Functional Analysis
 การวิเคราะห์เชิงฟังค์ชันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017373  
 การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017251 Discrete Mathematics
 วิยุตคณิต
3 (3-0-6)
2017332 Linear Algebra for Applied Statistics 2
 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3 (3-0-6)
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2017481 Field Experience in Mathematics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
5 (0-0-450)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117