ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563520022-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2018101 statistics For Science
 สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    44 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2011108 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-2-5)
2011211 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
2012205 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-2-5)
2011304 Seminar in Biology
 สัมมนาชีววิทยา
2 (2-0-4)
2010303 Basic biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2011206 General Physiology
 สรีรวิทยาทั่วไป
3 (2-2-5)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-3)
2013201 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
2011401 Research Project in Biolog
 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2014202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-3)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2011201 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-2-5)
2011106 Taxonomy
 อนุกรมวิธาน
3 (2-2-5)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011116 Techniques in Biology
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2012105 Ethnobotany
 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3 (2-2-5)
2014206 Science
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-5)
2027101 The processing and preservation
 หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร
3 (2-3-4)
2011109 Human Ecology
 นิเวศวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
2011114 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2027208 Animal Cell Culture
 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
3 (2-2-5)
2011107 Diversity of living organisms
 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
3 (2-2-5)
2011111  
 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011113 Embryology
 วิทยาเอ็มบริโอ
3 (2-2-5)
2011205 Elementary of Plant and Animal Genetic Resources
 แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011211  
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
2012210  
 นิเวศวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2013204  
 การวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-5)
2013208  
 แมลงสังคม
3 (2-2-5)
2013210  
 นิเวศวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
2014212  
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
2011110 Limnology
 ชลธารวิทยา
2 (2-0-4)
2011207  
 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3 (2-2-5)
2011210  
 บรรพชีวินวิทยา
3 (2-2-5)
2013101  
 อนุกรมวิธานของสัตว์
3 (2-2-5)
2014201  
 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
2027102  
 ระบบประกันคุณภาพ
2 (2-2-5)
2027202  
 จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2011206 General Physiology
 สรีรวิทยาทั่วไป
3 (2-2-5)
2013206  
 ปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
2027201 Introductory Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2027210 The microbial food products
 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์
3 (2-2-5)
2012104  
 พรรณไม้น้ำ
3 (2-5-0)
2012202  
 สัณฐานวิทยาของพืชไม่มีท่อลำเลียง
3 (2-2-5)
2012203  
 สัณฐานวิทยาของพืชมีท่อลำเลียง
3 (2-2-5)
2012207  
 เฟิร์น
3 (2-2-5)
2013203  
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-5)
2013205 Ornithology
 ปักษีวิทยา
3 (2-2-5)
2013212  
 มิญชวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
2014204  
 ไวรัสวิทยาเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2014207  
 โพรโทรซัววิทยา
3 (2-2-5)
2014202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
2027212 Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
2012101 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-2-5)
2012209  
 การสำรวจและการเก็บรวบรวมพันธุพืชในท้องถิ่น
2 (1-3-2)
2013104 Animal behavior
 พฤติกรรมของสัตว์
3 (2-2-5)
2013207  
 แมลงสำคัญทางเศรษกิจ
2 (1-2-3)
2013211  
 สรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
2027203 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
2027204  
 จุลชีววิทยาทางดิน
3 (2-2-5)
2027209  
 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-2-5)
2011105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2011112 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (2-2-5)
2012204  
 อนุกรมวิธานของพืช
3 (2-2-5)
2014209 Microbial Diversity and Phylogeny
 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
2027205  
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
2014205 Mycology
 ราวิทยา
3 (2-2-5)
2027207 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
2011115 Biological Control
 การควบคุมโดยชีววิธี
3 (2-2-5)
2011203 Population Genetics
 พันธุศาสตร์ประชากร
3 (2-2-5)
2027103 Fundamental for Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011202  
 พันธุศาสตร์เซลล์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011209  
 วิวัฒนาการ
3 (2-2-5)
2012103  
 พืชเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
2012211  
 พยาธิวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2013105  
 การเก็บตัวอย่างสัตว์
2 (1-2-3)
2013209 Animal Diversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
3 (2-2-5)
2014203 Bacteriology
 วิทยาแบคทีเรีย
3 (2-2-5)
2014210  
 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
2011204 Human Genetics
 พันธุศาสตร์มนุษย์
3 (2-2-5)
2011208 Pollution Biology
 ชีววิทยาของมลพิษ
2 (1-3-2)
2012102  
 ไมโครเทคนิคทางพืช
3 (2-2-5)
2012106  
 ชีววิทยาป่าไม้
3 (2-2-5)
2012213  
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2013103 Wildlife Conservation
 การอนุรักษ์สัตว์ป่า
3 (2-2-5)
2013202  
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-5)
2014208  
 พาโทเจนิกแบคทีเรีย
3 (2-2-5)
2027206  
 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (2-2-5)
2013102 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-2-5)
2012201 Morphology and physiology of plants
 สัณฐานวิทยาและกายวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2012206  
 ไบรโอโลยี
3 (2-2-5)
2012208  
 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
3 (2-2-5)
2012212  
 การเจริญและการพัฒนาการของพืช
3 (2-2-5)
2014211  
 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
2027211 Yeast and yeast technology
 ยีสต์และเทคโนโลยีทางยีสต์
3 (2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3020243 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
3020244 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
 2.5 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4040105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
4020227 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
4020305 Medium and small business management.
 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 (3-0-6)
4020226 Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
4035101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
4020264 Office Management
 การบริหารงานสำนักงาน
3 (3-0-6)
4025303 Human Resource Development and Training
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
3 (3-0-6)
4020101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
4020107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
4020108  
 คาวมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
3 (3-0-6)
 2.6 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011303 Cooperative Education in Biology
 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา
6 (0-0-540)
2011301 Practice biology experience 1
 ฝึกประสบการณ์ชีววิทยา 1
1 (0-0-90)
2011302 Practice biology experiment 2
 ฝึกประสบการณ์ชีววิทยา 2
4 (0-0-360)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117