ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613410211-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    128 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013302 Seminar in social study
 สัมมนาสังคมศึกษา
2 (1-2-3)
3050203 E – San Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน
3 (2-2-5)
3050204 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (2-2-5)
3050101 Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
7030104 Maps Aerial Photo and Reomote Sensing Interpretations Techniques
 เทคนิคการแปลความหมายจากแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และรีโมทเซนซิง
3 (2-2-5)
6011209 Constitutional Law and Political Institution
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
3050201 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
3050202 Human Rights in Global Society
 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก
3 (3-0-6)
3050205 History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
2 (1-2-3)
3050402 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (2-2-5)
3050501 History of Europe and America
 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา
3 (3-0-6)
3050102 Buddha Dharma
 พุทธธรรม
3 (3-0-6)
3050901 ASEAN Society
 ประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
7030206 Geographical Information System
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
6060101 Introduction to Legal Studies
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
6011105 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
4040801 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
3050401 Population Education
 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
7030314 Cartography for Computer
 การเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
3050902 Economic and Social Development
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
3050404 Regional Geography of the World
 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
2 (1-2-3)
2561301 Civil Law : General Principle
 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
3050103 Thai Society and Culture
 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
3050105 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
1013501 Principles of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
6011103 Introduction to Principles of Political Science
 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
3050106 Social and Cultural Change
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1013201 Introduction to Local Archaeolgical Sites
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณสถานในท้องถิ่น
3 (2-2-5)
3050104 Comparative Religion
 ศาสนาเปรียบเทียบ
2 (1-2-3)
3050301 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
 2.3 การสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013301 Curriculum Development and Learning for Social Studies
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1013401 Teaching Behavior in Social Studies
 พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
 2.4 วิชาเลือกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013306 Construction of Test Forms and Measurement Tools for Social Studies
 การสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลทางสังคมศึกษา
2 (1-2-3)
1013304 Seminar on Social Studies Learning Management
 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2 (1-2-3)
1013405 Analysis and Construction of Social Studies Textbooks for Elementary School Level
 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1013406 Analysis and Construction of Social Studies Textbooks for Secondary School Level
 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
3 (2-2-5)
1013404 Construction and Development of Learning Media for Social Studies
 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1013305 Independent Study on Social Studies Learning Management
 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2 (1-2-3)
 2.5 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1031301 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.6 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
 2.7 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117