ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613410111-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    128 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    49 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1024413 Early Childhood Education Research 1
 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1
3 (2-2-5)
1024102 Kindergarten Education
 การศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
1024312 English for Young Children
 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024414 Inclusive Education for Young Children
 การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (3-0-6)
1024105 Mathematics for Young Children
 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024104 Language for Pre-School Children Language for Pre-School Children Language for Pre-School Children
 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024417 Assessment for Young Children Development
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024207 Science for Young Children
 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024311 Early Childhood Educational Administration and Management
 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
3 (3-0-6)
1024415 Seminar on Early Childhood Education
 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024416 Early Childhood Education Research 2
 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 2
3 (2-2-5)
1024103 Art Appreciation for Young Children
 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024310 Early Childhood Curriculum
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
1024101 Child Care and Child Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3 (3-0-6)
1024208 Health and Physical Education for Young Children
 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024209 Education for Children from Birth - 3 years
 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี
3 (3-0-6)
1024106 Social Studies for Young Children
 สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1024441 Language Development and Language Teaching for Children in Different Cultures
 พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
1024323 Arts for Early Childhood Teachers
 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024440 Test Construction for Young Children
 การสร้างแบบทดสอบสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024238 Toy Library and Learning Media Center
 ห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ
2 (1-2-3)
1024220 Song and Movement Activities for Young Children
 เพลงและกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024142 English for Early Childhood Teachers 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 1
2 (1-2-3)
1024431 Nutrition for Young Children
 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024119 Story and Puppets for Young Children
 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024221 Learning Media and Toys for Young Children
 สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024426 Innovation and Technology for Early Childhood Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024143 English for Early Childhood Teachers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2
2 (1-2-3)
1024428 Parental Education
 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024336 Paper Work for Young Children
 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
2 (1-2-3)
1024335 Early Childhood Curriculum Development for Locality
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1024330 Dramatics for Young Children
 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024232 Music and Choreography for Young Children
 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024434 Contemplative and Young Children Development
 จิตตปัญญากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024222 Health and Hygiene for Mother and Child
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (1-2-3)
1024329 Dolls Production for Young Children
 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024325 Thinking Development for Young Children
 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024339 Parents Guidance of Young Children
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024333 Literature for Young Children
 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024118 Personality and Relationship for Early Childhood Teachers
 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024237 Play and Games for Young Children
 เกมและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
 2.3 วิ่ชาสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1024344 Experience Organization Process for Young Children 1
 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 1
3 (2-2-5)
1024345 Experience Organization Process for Young Children 2
 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 2
3 (2-2-5)
 2.4 วิชาเอกเพิ่มเติม    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1024324 Environmental and Learning Resources Management for Young Children
 การจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1024427 Independent Study for Early Childhood Education
 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
 2.5 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1031301 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
 2.6 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
 2.7 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117