ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613410081-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    130 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    50 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000201  
 การสังเกตการจัดการเรียนรู้และส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
1 (0-2-0)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1000101 Observation and Participation in School Practices 1
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
1 (0-2-1)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1000203  Practicum in School
 ปฏิบัติการการทดลองสอนในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1000202  
 การสังเกตการจัดการเรียนรู้และส่วนร่วมในสถานศึกษา 2
1 (0-2-0)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000505 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
1000506 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    80 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023105 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1023311 Data Communication Systems and Computer Network for Education
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023102  
 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023309 Architecture and Computer Maintenance for Teacher
 สถาปัตยกรรมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับครู
3 (2-2-5)
1023202 Operating Systems and Application Programs in Education
 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023104 English for Computer Education
 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (3-0-6)
 2.2.1.2 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรม    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023203  
 การออกแบบระบบงานและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023401 Teaching Computer Education Project
 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1023402 Statistics for Research and Development of Computer Learning
 สถิติสำหรับการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1023103 Introduction to Algorithmsand Computer Programming for Teachers
 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023101 Mathematics for Computer Teachers
 คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1023201 Management of Information System for Educational Information
 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.1.3 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023310 Multimedia Lesson and Electronic Media for Education
 บทเรียนมัลติมีเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023312 Computer Graphics Design and Animation for Teacher
 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023314 Computer - Assisted Instruction
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
1023313 Web-Based Instruction
 การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
3 (2-2-5)
 2.2.2 วิชาเลือก    22 หน่วยกิต
 2.2.2.1 หมวด ก    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023205 Introduction to Data Communications and Electronic Circuits for Teachers
 การสื่อสารข้อมูลและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023403 Seminar in Computer Education
 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
1 (1-0-2)
1023316 Instruction Media Programming for Education
 การโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023315 Computer to Design and Create for Education
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์สำหรับการศึกษา
3 (2-2-5)
1023204  
 โปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023404 Selected Topics for Computer Education
 หัวข้อคัดสรรสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.2.2 หมวด ข    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023206 Web Programming for Education
 โปรแกรมสร้างเว็บเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023319 Computer Application in Physics
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
1023106 Information Technology Skill Development
 การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1023317 Registration and Evaluation Application of Academy
 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา
3 (2-2-5)
1023209 Application Programming for Personal Record and Payroll
 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานระเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
3 (2-2-5)
1023406 Application Program for Administration and Learning Management
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1023320 Development of Application for Mobile Devices
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
1023318 Introduction to Electronic Circuit Programming to Control for Teacher
 โปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการควบคุมเบื้องต้นสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023208 Application Programming for School Library
 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุดโรงเรียน
3 (2-2-5)
1023321 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
1023210  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1023405 E-Learning Center Management
 การบริหารศูนย์สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
1023207  
 การจัดนิทรรศการเผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023303 Teaching Behaviors in Computer
 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1023306  
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1
3 (2-2-5)
 2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023305 E–Education System
 ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
1023304 Learning and Games Simulations
 สถานการณ์จำลองการเรียนรู้และเกมส์
3 (2-2-5)
1023307 Curriculum Development and Learning for Computer Education 2
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117