ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613410061-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    128 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    80 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    68 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2011206 General Physiology
 สรีรวิทยาทั่วไป
3 (2-2-5)
2012205 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-2-5)
2013201 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-3)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
3020243 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2011304 Seminar in Biology
 สัมมนาชีววิทยา
2 (2-0-4)
2011211 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
2010303 Basic biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2011106 Taxonomy
 อนุกรมวิธาน
3 (2-2-5)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-3)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2011401 Research Project in Biolog
 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011201 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-2-5)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2011108 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-2-5)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2014202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011116 Techniques in Biology
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2015104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
2018101 statistics For Science
 สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021401  Biology Curriculum Development and Learning Management
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
3 (2-2-5)
1021402 Biology Teaching Behaviors
 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา
3 (2-2-5)
 2.2.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011110 Limnology
 ชลธารวิทยา
2 (2-0-4)
2011109 Human Ecology
 นิเวศวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
2027208 Animal Cell Culture
 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
3 (2-2-5)
2013102 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-2-5)
2011115 Biological Control
 การควบคุมโดยชีววิธี
3 (2-2-5)
2011203 Population Genetics
 พันธุศาสตร์ประชากร
3 (2-2-5)
2011208 Pollution Biology
 ชีววิทยาของมลพิษ
2 (1-3-2)
2027103 Fundamental for Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011112 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (2-2-5)
2027212 Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
2011114  
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2012105 Ethnobotany
 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3 (2-2-5)
2027201 Introductory Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011204 Human Genetics
 พันธุศาสตร์มนุษย์
3 (2-2-5)
2027207 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117