ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613410311-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    128 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    81 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    57 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1035101 Principles and Concepts of Elementary Education
 หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา
3 (3-0-6)
1035306 Work-Oriented Experiences and Technology for Elementary School Teachers
 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
3 (3-0-6)
1035206 Formulaic Writing in English
 การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
3 (3-0-6)
1035103 Development and Learning of Elementary Students
 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
3 (3-0-6)
1023323 Computer Application in Instruction
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1035207 Man and Physical Environment
 มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
3 (3-0-6)
1035204 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1035203 Physical Education and Recreation for Elementary School Teachers
 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครูประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035404 Electronic Media for Elementary School Teachers
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035402 Health Science for Elementary School Teachers
 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
3 (3-0-6)
1035401 Thai Socio-Cultural Backgrounds
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
1035104 Earth and Change of Earth
 โลกและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
1035105 Arts for Elementary School Teachers
 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035403 Music and Drama for Elementary School Teachers
 นาฏศิลป์ ลีลา และดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035305 Astronomy and Space
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3 (3-0-6)
1035304 Numbers and Operations for Elementary School Teachers
 จำนวนและการดำเนินการสำหรับครูระดับประถมศึกษา
3 (3-0-6)
1035205 Writing Skills for Teachers
 ทักษะการเขียนสำหรับครู
3 (3-0-6)
1035202 English Reading Strategies
 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1035201 Reading Skills for Teachers
 ทักษะการอ่านสำหรับครู
3 (3-0-6)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1035705 Analytical English Reading for Teachers
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์สำหรับครู
3 (3-0-6)
1035604 Ecology and Environmental Problems
 นิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
1035605 Mathematics Pedagogical Content Knowledge at the Elementary Levels
 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035609 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
1035610 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-2-5)
1035706 English Composition
 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1035709 Development of English Skills Tests and Evaluation Forms
 การพัฒนาแบบทดสอบและแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1035507 Thai for Official Purposes
 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3-0-6)
1035501 Thai Grammar
 หลักภาษาไทย
3 (3-0-6)
1035601 Algorithms in Mathematics Proofs for Teachers
 ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สำหรับครู
3 (3-0-6)
1035608 Human Biology
 ชีววิทยาของมนุษย์สำหรับครูประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035502 Literature for Teachers
 วรรณกรรมศึกษาสำหรับครู
3 (3-0-6)
1035701 English Phonetics for Teachers
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
1035503 Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
1035504 Physical Geography and Geographical Information
 ภูมิศาสตร์กายภาพและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
1035509 Introduction to economics for Teachers
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู
3 (3-0-6)
1035704 English Syntax for Teachers
 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3 (3-0-6)
1035707 English Teaching Strategies
 กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1035708 Creative Writing for Teaching English
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1035710 Children’s Literature for Teaching English
 วรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1035703 English Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1035505 Thai Language and Society
 ภาษาไทยกับสังคม
3 (3-0-6)
1035508 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
1035510 Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนธรรม
3 (3-0-6)
1035702 English Grammar for Communication
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงการสื่อสาร
3 (3-0-6)
1035606 Trends and Changes in Mathematics Education
 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางคณิตศาสตรศึกษา
3 (2-2-5)
1035602 Geometry for Elementary School Teachers
 เรขาคณิตสำหรับครูระดับประถมศึกษา
3 (3-0-6)
1035506 The Science of Speech
 ศาสตร์และศิลปะการพูดการฟัง
3 (3-0-6)
1035607 Algebra for Elementary School Teachers
 พีชคณิตสำหรับครูระดับประถมศึกษา
3 (3-0-6)
1035603 Principles of Chemistry
 หลักเคมีเบื้องต้น
3 (2-2-5)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1035107 Games and activities for Elementary Education
 เกมและกิจกรรมนันทนาการระดับประถมศึกษา
2 (2-1-3)
1035102 Knowledge Management for Thinking Process
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
2 (2-0-4)
1035108 Educational Innovation for Elementary School Teachers
 นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
2 (1-2-3)
1035106 Book Writing for Elementary Children
 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กประถมศึกษา
2 (2-1-3)
 2.2.4 กลุ่มวิชา เอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1035406 Curriculum Development and Learning for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035405 Seminar on Elementary Education
 การสัมมนาการประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035303 Teaching Behavior of Elementary Education
 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117