ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 573410341-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    126 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    80 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014419 Physical Education Research
 การวิจัยทางพลศึกษา
2 (1-2-3)
1014416 English for Physical Education
 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014107 Football
 ฟุตบอล
2 (1-2-3)
1014106 Track and Field
 กรีฑา
2 (1-2-3)
1014211 Basketball
 บาสเกตบอล
2 (1-2-3)
1014103 Volleyball
 วอลเลย์บอล
2 (1-2-3)
1014102 Swimming
 ว่ายน้ำ
2 (1-2-3)
1014415 Physiology of Exercises and Sports
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
3 (2-2-5)
1014105 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยา
3 (2-2-5)
1014101 History and Principles of Physical Education
 ประวัติและหลักการพลศึกษา
2 (2-0-4)
1014423 Physical Education and Health Education Management in School
 การบริหารจัดการพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียน
2 (1-2-3)
1014418 Physical Education Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
2 (1-2-3)
1014312 Sports Nutrition
 โภชนาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1014210 Sports Psychology
 จิตวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
1014104 Recreation Leadership and Camping
 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
1014421 Scientific Principles of Sports Training
 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
2 (1-2-3)
1014314 Sport Medicine
 กีฬาเวชศาสตร์
2 (1-2-3)
1014209 Physical Fitness Building
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
2 (1-2-3)
1014417 Physical Education Curriculum and Methods of Learning
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
2 (2-0-4)
1014422 Sport Dance
 ลีลาศ
2 (1-2-3)
1014208 Sports Kinesiology
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกีฬา
3 (2-2-5)
1014313 Muaythai
 มวยไทย
2 (1-2-3)
1014420 Physical Education Seminar
 การสัมมนาทางพลศึกษา
2 (1-2-3)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014040 Muaythai Boxing Management
 การจัดการกีฬามวยไทย
2 (1-2-3)
1014029 Indigenous Sports and Games
 กีฬาและการละเล่นพื้นเมือง
2 (1-2-3)
1014042 Basketball Mamnagement
 การจัดการกีฬาบาสเกตบอล
2 (1-2-3)
1014052 Personal Trainer and Exercise Program Design
 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย
2 (2-0-4)
1014053 Body Conditioning in Sports
 การเสริมสร้างร่างกายในกีฬา
2 (1-2-3)
1014057 Health Promotion for Overweight
 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้มีสภาวะน้ำหนักเกิน
2 (1-2-3)
1014013 Taekwondo
 เทควันโด้
2 (1-2-3)
1014030 Self Defence
 ศิลปะการป้องกันตัว
2 (1-2-3)
1014032 Calisthenics for Elderly
 กายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ
2 (1-2-3)
1014051 Recreation Management in School and Community
 การบริหารจัดการนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1014022 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2 (1-2-3)
1014003 Badminton
 แบดมินตัน
2 (1-2-3)
1014018 Handball
 แฮนด์บอล
2 (1-2-3)
1014019 Softball
 ซอฟท์บอล
2 (1-2-3)
1014021 Hockey
 ฮ้อกกี้
2 (1-2-3)
1014028 Modern Dance
 โมเดิร์นด๊านซ์
2 (1-2-3)
1014048 Youth Red Cross
 ยุวกาชาด
2 (1-2-3)
1014055 Communication and Public Relation for Sport
 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
2 (2-0-4)
1014056 Exercise Prescription for Special Populations
 การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
2 (1-2-3)
1014060 Analysis of Sport Competitions
 การวิเคราะห์การแข่งขันทางการกีฬา
2 (1-2-3)
1014008 Futsal
 ฟุตซอล
2 (1-2-3)
1014025 Body Conditioning
 การบริหารกาย
2 (1-2-3)
1014034 Business Exercise for Health
 ธุรกิจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
1014036 Track and Field Management
 การบริหารจัดการกรีฑา
2 (1-2-3)
1014059 A Technology for Sport Analysis
 การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์นักกีฬา
2 (1-2-3)
1014006 Shooting
 ยิงปืน
2 (1-2-3)
1014011 Gymnastics
 ยิมนาสติก
2 (1-2-3)
1014014 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
2 (1-2-3)
1014015 Archery
 ยิงธนู
2 (1-2-3)
1014016 Chess
 หมากรุก
2 (1-2-3)
1014020 Takraw
 ตะกร้อ
2 (1-2-3)
1014024 Games
 เกม
2 (1-2-3)
1014031 Calisthenics for Woman
 กายบริหารสำหรับหญิง
2 (1-2-3)
1014037 Football Management
 การจัดการกีฬาฟุตบอล
2 (1-2-3)
1014043 Valleyball Management
 การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
2 (1-2-3)
1014045 Physical Therapy Management
 การบริหารจัดการด้านกายภาพบำบัด
2 (1-2-3)
1014054 Physic in Sport
 ฟิสิกส์ในทางกีฬา
2 (2-0-4)
1014001 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
2 (1-2-3)
1014002 Sepak Takraw
 เซปักตะกร้อ
2 (1-2-3)
1014004 Tennis
 เทนนิส
2 (1-2-3)
1014044 Physical Education Management for Special Child
 การจัดการพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
2 (1-2-3)
1014061 Introduction to Sports Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวทางกีฬาเบื้องต้น
2 (1-2-6)
1014005 Boxing
 มวยสากล
2 (1-2-3)
1014009 Petanque
 เปตอง
2 (1-2-3)
1014026 Calisthenice Rhythm
 กายบริหารประกอบดนตรี
2 (1-2-3)
1014041 Boxing Management
 การจัดการกีฬามวยสากล
2 (1-2-3)
1014046 Elderly Rehabilitation Management
 การบริหารจัดการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ
2 (1-2-3)
1014047 Advanced Unit Leader Training for Scout (Course A.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นสูง
2 (1-2-3)
1014049 Girl Guide
 ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2 (1-2-3)
1014058 Health Promotion and Health Academic Service in Community
 การส่งเสริมและบริการวิชาการด้านสุขภาพในชุมชน
2 (1-2-3)
1014007 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
2 (1-2-3)
1014010 Golf
 กอล์ฟ
2 (1-2-3)
1014012 Judo
 ยูโด
2 (1-2-3)
1014017 Fencing
 ดาบสากล
2 (1-2-3)
1014023 Sword and Poles Fighting
 กระบี่กระบอง
2 (1-2-3)
1014033 Sport Management
 การบริหารจัดการกีฬา
2 (1-2-3)
1014035 Sport Business
 ธุรกิจการกีฬา
2 (1-2-3)
1014038 Golf Management
 การจัดการกีฬากอล์ฟ
2 (1-2-3)
1014039 Tennis Management
 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (1-2-3)
 2.2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014401 Curriculum Development and Learning Management in Physical Education
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014402 Teaching Methods and Approaches in Physical Education
 พฤติกรรมการสอนพลศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014050 Physical Education Management in School
 การบริหารจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
2 (1-2-3)
1014027 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
2 (1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117