ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 573410071-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    130 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023001 ComputerApplicationinLearningManagement
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1031702 PersonalityandAdjustmentPsychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023002 InformationtechnologyandCommunicationforTeacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    82 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-3)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2015104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-3)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015305 Seminar in Physics
 สัมมนาฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2015111 Meteorology 1
 อุตุนิยมวิทยา 1
3 (3-0-6)
2015209 Electronics 1
 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3 (2-2-5)
2015205 Electromagnetism 1
 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
2015301 Physics of Wave
 ฟิสิกส์ของคลื่น
3 (3-0-6)
2015206 Electromagnetism Laboratory 1
 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1 (0-3-1)
2015309 Astronomy and Space
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
2 (1-2-3)
2015112 Meteorology Laboratory 1
 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1
1 (0-3-1)
2015204 Mechanics Laboratory 1
 ปฏิบัตการกลศาสตร์ 1
1 (0-3-1)
2015319 General Geology
 ธรณีวิทยาทั่วไป
2 (1-2-3)
3020243 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
2015323 Research in Science
 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
2015302 Physics of Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
1 (0-3-1)
2015304 Modern Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
1 (0-3-1)
2015401 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
2015303 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
2015208 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2015203 Mechanics 1
 กลศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2015403 Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
 2.2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1022401 Physics Teaching Behaviors
 พฤติกรรมการสอนฟิสิกส์
3 (2-2-5)
1022301 Physics Curriculum Development and Learning Management
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
3 (2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015320 Earth Sciences
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
3 (3-0-6)
2015406 Nuclera Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
1 (0-3-1)
2015316 Geology 1
 ธรณีวิทยา 1
3 (3-0-6)
2015212 Optics
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
2015120 Mathematics for Physics 1
 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2015405 Nuclear Physics 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3 (3-0-6)
2015218 Physics activities
 การจัดกิจกรรมทางฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2015317 Geology Laboratory 1
 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1
1 (0-3-1)
2015418 Production of Physics Teaching Equipment
 การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015110 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
2 (1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117