ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 573410251-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    128 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    80 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับการสอนอุตสาหกรรมศิลป์    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1018109 Principles of Design and Basic Drawing
 หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1018424 Professional Experience Trainingin the Workplace
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ
3 (0-0-240)
1018105 Fundamental Technology Practice
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1018200 Computer for Industrial Arts
 หลักการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์
3 (2-2-5)
1018101 Engineering Materials and Local Materials
 วัสดุช่างและวัสดุท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1018300 Tools and Machine Maintenance in Workshop
 การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน
3 (2-2-5)
1018308 Research for Industrial Arts Teachers
  การวิจัยสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์
3 (2-2-5)
1018309 Seminar for Industrial Arts Teachers
 สัมมนาสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์
2 (1-2-3)
1018100 Technical English for Industrial Arts Teachers
 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์
2 (1-2-3)
1018204 Workshop Organization and Management
 การจัดและบริหารโรงฝึกงาน
3 (2-2-5)
1018205 Teaching Behavior for Industrial Arts
 พฤติกรรมการสอนอุตสาหกรรมศิลป์
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกช่าง บังคับ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1018107 Electrical andElectronicMeasurement
 เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
1018301 Computer Drawing and Design
 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1018100 Construction Working Drawing 1
 เขียนแบบก่อสร้าง 1
2 (1-2-3)
1018203 Introduction to ComputerPrinciples
 หลักการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1018104 Electrical andElectronic circuitsDrawing
 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
1018207 Building Materials 1
 วัสดุก่อสร้าง 1
2 (2-0-4)
1018302 Construction Practice 1
 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 1
2 (1-2-3)
1018103 Basic Electrical Work and Electronics
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1018206 Concrete Technology 1
 เทคโนโลยีคอนกรีต 1
2 (2-0-4)
1018202 Computer Graphic Design 1
 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 1
2 (1-2-3)
1018106 Principles of Graphic Design
 หลักการออกแบบกราฟิก
2 (1-2-3)
1018108 Basic Equipment for Repair
 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2 (1-2-3)
 2.2.3 กลุ่มวิชาเอกช่าง เลือก    26 หน่วยกิต
 2.2.3.1 วิชาชีพเลือกบังคับ    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1018400 Text Design
 การออกแบบอักษรด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1018409 Decorative Floor and Wall Surfaces
 งานตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร
2 (1-2-3)
1018306 Creative Thinking for Design
 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
2 (1-2-3)
1018305 Conceptual Design
 การออกแบบแนวคิด
2 (1-2-3)
1018402 Advertisement Design by Computer
 การออกแบบโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1018313 Construction Technique 1
 เทคนิคก่อสร้าง 1
2 (2-0-4)
1018315 Electrical Circuit Analysis 1
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3 (2-2-5)
1018419 Electronics Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
1018420 Printed Circuit Technology
 เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์
2 (1-2-3)
1018311 Safety inConstruction
 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
2 (2-0-4)
1018312  Construction Tools and Machinery
 เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
2 (2-0-4)
1018410 Plumbing System
 ระบบท่อและสุขภัณฑ์
2 (1-2-3)
1018411 Wood and Steel Structural Design
 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
2 (2-0-4)
1018412 Design of Reinforced Concrete Structures
 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 (2-0-4)
1018319 Motors and Generators 1
 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1
2 (1-2-3)
1018416 Electrical Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า 1
2 (2-0-4)
1018421 Audio Technology 1
 เทคโนโลยีเครื่องเสียง 1
2 (1-2-3)
1018303 Drawing
 วาดเส้น
2 (1-2-3)
1018304 Contemporary Art and Technology
 ศิลปะและเทคโนโลยีร่วมสมัย
2 (1-2-3)
1018418 Electronic Circuits
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
1018417 EiectricalLaws and Regulatios
 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า
2 (2-0-4)
1018403 Computer Graphic Design 2
 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 2
2 (1-2-3)
1018408 Cement Concrete
 งานปูนคอนกรีต
2 (1-2-3)
1018317 Electrical Installations in Buildings 1
 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1
3 (2-2-5)
1018316 Materials and Electrical Equipment
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2 (1-2-3)
1018310 Theory of Structures
 ทฤษฏีโครงสร้าง
2 (2-0-4)
1018404  Photography for Design
 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
2 (1-2-3)
1018401 Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
2 (1-2-3)
1018307 Design and Production of Printed Media
 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
1018314 Organization and Management of Construction 1
 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 1
2 (2-0-4)
 2.2.3.2 วิชาชีพเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1018422 Electromagnetics Field
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
2 (1-2-3)
1018406 Digital Video and Special Effect
 ดิจิทัลวิดีโอและเทคนิคพิเศษ
2 (1-2-3)
1018407 Tools for Digital Multimedia
 เครื่องมือสำหรับสื่อผสมดิจิทัล
2 (1-2-3)
1018417 Environmental Sanitation
 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1018318 Transformers 1
 หม้อแปลงไฟฟ้า
3 (2-2-5)
1018425 Electrical Appliances 1
 เครื่องใช้ไฟฟ้า 1
3 (2-2-5)
1018405 Computer Graphic Design 3
 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 3
2 (1-2-3)
1018148 Construction Survey 1
 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1
2 (1-2-3)
1018424 Multi-mediaProduction for Education
 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
2 (1-2-3)
1018415 ConstructionInspection
 การตรวจงานการก่อสร้าง
2 (2-0-4)
1018414 Reading andPrice Estimating
 การอ่านแบบและการประมาณราคา
2 (2-0-4)
1018423 Principles of Communication
 หลักการสื่อสาร
2 (2-0-4)
1018424 Studio Service and Management
 การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์
2 (1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117