ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 573410241-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    136 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1030301 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
 2.2 วิชาบังคับ (การศึกษาพิเศษ)    39 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มเอกบังคับ (การศึกษาพิเศษ)    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026309 Teaching Techniques for Children with Special Needs
 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1026101 Introduction to Special Education
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
3 (2-2-5)
1026206 Testing and Assessment of Children with Special Needs
 การตรวจสอบและประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1026102 Psychology of Children with Special Needs and Moral Principles for Special Education Teachers
 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู การศึกษาพิเศษ
3 (2-2-5)
1026411 Seminar on Special Education
 สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
3 (2-2-4)
1026204 English for Special Education Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
3 (2-2-5)
1026308 Community - Based Rehabilitation for Children with Disabilities
 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
3 (2-2-5)
1026103 Early Intervention Services
 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
3 (2-2-5)
1026307 Language Development of Children with Special Needs
 การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1026205 Assistive Technology for Children with Special Needs
 เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1026410 Research in Special Education
 วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3 (2-2-5)
 2.2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก อย่างน้อย 2 กลุ่มวิชาจาก 5 กลุ่มวิชา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026443 Teaching Techniques for Children with Learning Disabilities
 เทคนิคการสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2 (2-2-5)
1026315 Teaching Language for Children with Hearing Impairments
 การสอนภาษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1026348 Specific Intervention for Gifted Children
 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2 (2-2-5)
1026346 Introduction to Gifted Children
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1026437 Vocational Preparation and Community Living for Children with Intellectual Disabilities
 การเตรียมอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2 (2-2-5)
1026429 Teaching Life Skills for Children with Visual Impairments
 การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 (2-2-5)
1026422 Teaching Techniques for Children with Hearing Impairments
 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2 (2-2-5)
1026321 Life Skills for Children with Hearing Impairments
 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1026435 Teaching Techniques for Children with Intellectual Disabilities
 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2 (2-2-5)
1026347 Assessment and Identifying of Gifted Children
 การตรวจสอบและการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2 (2-2-5)
1026319 Promoting Activities Meaning Communication Skills for Children with Hearing Impairments
 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1026325 Reading, writing and printing Braille
 การอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์
2 (2-2-5)
1026434 Development of Communication and Social Skills for Children with Intellectual Disabilities
 การเสริมสร้างทักษะทางการสื่อความหมายและทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2 (2-2-5)
1026453 Teaching Techniques for Gifted Children
 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1026341 Curriculum Organizing for Children with Learning Disabilities
 การจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2 (2-2-5)
1026338 Introduction to Learning Disabilities
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2 (2-2-5)
1026314 Audiology
 โสตสัมผัสวิทยา
3 (2-2-5)
1026317 Auditory and Speech Training for Children with Hearing Impairments
 การฝึกฟังฝึกพูดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1026320 Media and Technology for Children with Hearing Impairments
 สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1026324 Introduction to Low Vision
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเห็นเลือนราง
2 (2-2-5)
1026331 Curriculum Development for Children with Intellectual Disabilities
 การจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2 (2-2-5)
1026333 Music and Art Activities for Children with Intellectual Disabilities
 กิจกรรมดนตรีและศิลปะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2 (2-2-5)
1026339 Screening Techniques for Children with Learning Disabilities
 เทคนิคการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2 (2-2-5)
1026436 Collaboration Between Families and Professionals of Children with Intellectual Disabilities
 การปฏิบัติงานร่วมกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2 (2-2-5)
1026332 Activities and Teaching Materials for Children with Intellectual Disabilities
 กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2 (2-2-5)
1026350 Media and Assistive Technology for Gifted Children
 สื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1026444 Music, Art, and Recreation Activities for Children with Learning Disabilities
 กิจกรรมดนตรี ศิลปะและนันทนาการสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2 (2-2-5)
1026316 Sign Language
 ภาษามือ
3 (2-2-5)
1026330 Introduction to Intellectual Disabilities
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา
2 (2-2-5)
1026340 Specific Intervention for Children with Learning Disabilities
 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2 (2-2-5)
1026349 Teaching Higher Order Thinking Skills for Gifted Children
 เทคนิคการสอนทักษะความคิดระดับสูงสำหรับเด็กที่ความสามารถพิเศษ
2 (2-2-5)
1026327 Familiarization Skills with The Environment and The Movement of Children with Visual Impairments
 ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 (2-2-5)
1026428 Teaching Techniques for Children with Visual Impairments
 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 (2-2-5)
1026323 Introduction to Visual Impairments
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความบกพร่องทางการเห็น
2 (2-2-5)
1026452 Curriculum Development for Gifted Children
 การจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2 (2-2-5)
1026318 Speech Correction for Children with Hearing Impairments
 การแก้ไขการพูดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1026342 Media and Technology for Children with Learning Disabilities.
 สื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2 (2-2-5)
1026351 Collaboration Between Professionals and Families of Gifted Children
 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2 (2-2-5)
1026326 Media and Special Equipment for Children with Visual impairments
 สื่อและอุปกรณ์พิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 (2-2-5)
1026445 Collaboration between Families and Professionals of Children with Learning Disabilities
 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2 (2-2-5)
 2.3 วิชาบังคับ (ภาษาไทย)    39 หน่วยกิต
 2.3.1 วิชาเอกบังคับ (ภาษาไทย)    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3010101 Grammar of Thai
 หลักภาษาไทย
3 (3-0-3)
3010103 Writing
 การเขียน
3 (2-2-5)
3010205 Crcative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
3010207 Art of Thai Poetry Reading
 ศิลปะการอ่านคำประพันธ์ไทย
3 (2-2-5)
3010105 Thai Poetry
 กวีนิพนธ์ไทย
3 (2-2-5)
3010104 Efficiency Reading
 การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
3 (2-2-5)
3010112 Prominent Thai Literary Works
 วรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-3)
3010110 Contemporary Literature
 วรรณกรรมปัจจุบัน
3 (3-0-3)
3010113 Research Methodology in Thai Language and Literary
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (2-2-5)
3010106 Listening and Speaking for Achievement
 การฟังการพูดเพื่อสัมฤทธ์ผล
3 (2-2-5)
 2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (ภาษาไทย)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3010107 Language and Society
 ภาษากับสังคม
3 (3-0-3)
3010209 Literary Works of Sunthon Phu
 วรรณกรรมสุนทรภู่
3 (3-0-6)
3010200 Idiomatic Expression in Thai
 ถ้อยคำสำนวนไทย
3 (3-0-3)
 2.4 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026212 Behavior Management for Children with Special Needs
 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1026413 Teaching Techniques for Children with Special Needs
 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
 2.5 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026454 Training Practices to Detect Children with Special Needs
 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2 (2-2-5)
1026455 Sensory Integration
 การบูรณาการประสาทสัมผัส
2 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117