ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563410211-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    130 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4040801 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
6011105 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
6060101 Introduction to Legal Studies
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
7030206 Geographical Information System
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
3050901 ASEAN Society
 ประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
3050102 Buddha Dharma
 พุทธธรรม
3 (3-0-6)
3050501 History of Europe and America
 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา
3 (3-0-6)
3050401 Population Education
 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
3050205 History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
2 (1-2-3)
3050202 Human Rights in Global Society
 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก
3 (3-0-6)
3050201 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
6011209 Constitutional Law and Political Institution
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
7030104 Maps Aerial Photo and Reomote Sensing Interpretations Techniques
 เทคนิคการแปลความหมายจากแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และรีโมทเซนซิง
3 (2-2-5)
3050101 Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
3050204 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (2-2-5)
3050203 E – San Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน
3 (2-2-5)
1013302 Seminar in social study
 สัมมนาสังคมศึกษา
2 (1-2-3)
3050402 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
7030314 Cartography for Computer
 การเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
3050902 Economic and Social Development
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
3050404 Regional Geography of the World
 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
2 (1-2-3)
2561301 Civil Law : General Principle
 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
3050103 Thai Society and Culture
 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
3050105 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
1013501 Principles of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
6011103 Introduction to Principles of Political Science
 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
3050106 Social and Cultural Change
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1013201 Introduction to Local Archaeolgical Sites
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณสถานในท้องถิ่น
3 (2-2-5)
3050104 Comparative Religion
 ศาสนาเปรียบเทียบ
2 (1-2-3)
3050301 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาการสอน(วิชาเอก) เลือก (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013301 Curriculum Development and Learning for Social Studies
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1013401 Teaching Behavior in Social Studies
 พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาเอกหรือการสอบวิชาเอก เลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013304 Seminar on Social Studies Learning Management
 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2 (1-2-3)
1013406 Analysis and Construction of Social Studies Textbooks for Secondary School Level
 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
3 (2-2-5)
1013405 Analysis and Construction of Social Studies Textbooks for Elementary School Level
 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1013306 Construction of Test Forms and Measurement Tools for Social Studies
 การสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลทางสังคมศึกษา
2 (1-2-3)
1013404 Construction and Development of Learning Media for Social Studies
 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1013305 Independent Study on Social Studies Learning Management
 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2 (1-2-3)
 2.5 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1031301 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027201 Educational Administration and Quality Assurance
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1030101 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.6 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
 2.7 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117