ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563410051-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    126 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    51 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1031301 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027201 Educational Administration and Quality Assurance
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1030101 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023001 ComputerApplicationinLearningManagement
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1023002 InformationtechnologyandCommunicationforTeacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1028202 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1031702 PersonalityandAdjustmentPsychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-0-50)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-0-50)
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาเอก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-3)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-3)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2015104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010209 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
3020243 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2010308 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
2010207 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
2010305 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2010201 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
2010407 Quality Assurance Systems
 ระบบประกันคุณภาพ
2 (1-2-3)
2010302 Biochemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1 (0-3-1)
2010304 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2010203 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
2010403 Research Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-6-2)
2010210 Biochemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-3-1)
2010202 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-1)
2010309 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-1)
2010301 Biochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3 (3-0-6)
2010208 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-1)
2010204 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-1)
2010206 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-1)
2010205 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
 2.4 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021401 Chemistry Teaching Behavier
 พฤติกรรมการสอนเคมี
3 (2-2-5)
1021301 Curriculum Development and Learing Management in Chemistry
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เคมี
3 (2-2-5)
 2.5 กลุ่มวิชาเอกเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010404 Chemical Water Analysis
 การวิเคราะห์น้ำทางเคมี
3 (2-2-5)
2010328 Material Chemistry
 เคมีวัสดุ
2 (2-0-4)
2010335 Spectroscopy for Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
2010401 Seminar in Chemistry 1
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
1 (0-3-1)
2010327 Environmental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1 (0-3-1)
2010325 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2010405 New Technology in Chemistry
 วิทยาการใหม่ทางเคมี
2 (2-0-4)
2010316 Spectroscopy for Inorganic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับอนินทรีย์เคมี
3 (2-2-5)
2010322 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
2010311 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 1
1 (0-3-1)
2010320 Petroleum Technology
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับปีโตรเลียม
2 (2-0-4)
2010321 Chemistry of Natural Products
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2 (2-0-4)
2010310 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
2010329 Ceramics and Glasses
 เซรามิกส์และแก้ว
3 (2-2-5)
2010326 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
2010317 Qualitative Analysis
 คุณภาพวิเคราะห์
2 (2-0-4)
2010318 Qualitative Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์
1 (0-3-1)
2010323 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
2010312 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
2010313 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-3-1)
2010319 Organometallic Chemistry
 เคมีออร์แกโนเมทาลิก
2 (2-0-4)
2010406 Application of computer in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-3-3)
2010402 Seminar in Chemistry 2
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
1 (0-3-1)
2010324 Analysis of Soil and Fertilizer
 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117