ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563410021-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    124 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3021100 Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูด 1
3 (2-2-5)
3021315 Translation 2
 การแปล 2
3 (2-2-5)
3021210 Translation 1
 การแปล 1
3 (2-2-5)
3021318 English in Media 1
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
3 (3-0-6)
3021209 Formal Paragraph Writing
 รูปแบบการเขียนอนุเฉท
3 (2-2-5)
3021104 English Structure and Usags 1
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
3021423 Creative Writing
 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
3020202 Phonetics for use
 สัทศาสตร์เพื่อการใช้งาน
3 (2-2-5)
3020200 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
3021101 Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูด 2
3 (2-2-5)
3022200 Introduction to Literature
 วรรณคดีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
3022304 Poetry Selections
 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
3021103 Controlled and Formulaic Writing
 การเขียนตามรูปแบบ
3 (2-2-5)
3021312 Reading and interpre tation
 การอ่านและการตีความ
3 (3-0-6)
3021105 English Structure and Usage 2
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
3021102 Paragraph Reading Strategies
 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3022411 Asian Literature
 วรรณกรรมเอเชีย
3 (3-0-6)
1019403 English for Academic Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3 (2-2-5)
3021420 Public Speaking in English
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (2-2-5)
1019102 Linguistics for Language Teachers
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษา
3 (2-2-5)
1019401 Material Adaptation and Production
 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษา
3 (2-2-5)
3022410 Shakespeare’s Literature
 วรรณกรรมเช็คเสปียร์
3 (3-0-6)
1019402 English for Basic Education Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
3020303 Syntax English first
 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3 (3-0-6)
1019201 Reading for Pedagogical Purposes
 การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา
3 (2-2-5)
3021421 English Discussion and Debate
 การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
3021422 Reading for Opinions and Attitudes
 การอ่านเพื่อความเข้าใจความคิดเห็นและเจตคติ
3 (3-0-6)
3021424 Research Report Writing
 การเขียนรายงานการค้นคว้า
3 (2-2-5)
3020201 Phonology
 สรวิทยา
3 (3-0-6)
1019406 Camp for English Language Development
 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
3021317 Language Learning Through Drama
 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาการสอน(วิชาเอก) เลือก (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1019302 Principle and Methods of TEFL
 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
1019301 English Teaching Behaviors
 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1031301 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1027201 Educational Administration and Quality Assurance
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1030101 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.5 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.6 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
 2.7 กลุ่มวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก (วิชาเอก) เลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1019404 Testing and Measurements for Language Teachers
 การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูสอนภาษา
3 (2-2-5)
1019405 Assessing and Exploiting Language Teaching Materials
 การประเมินและการใช้สื่อการสอนภาษา
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117