ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533410101-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กล่มวิชาเฉพาะด้าน    74 หน่วยกิต
 2.1 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับเอก    44 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1081102 Psychological and Social Aspects Concerning Persons with Special Needs
 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1083201 Assessment of Exceptional Children
 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1083701 Assessment of Children with Special Needs
 การตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1084901 Seminar in Special Education
 สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
3 (1-4-4)
1082324 English for one special education teacher
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 1
3 (2-2-5)
1083406 Community Based Rehabilitation for Children with Disabilities
 การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน
3 (2-2-5)
1082102 Special Child Psychology
 การให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก
3 (2-2-5)
1083325 English for Special Education Teachers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 2
3 (2-2-5)
1081101 Introduction to Special Education
 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
3 (3-0-6)
1084140 Research in Special Education
 วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3 (2-2-5)
1082105 Integrating sensory
 การบูรณาการประสาทสัมผัส
3 (2-2-5)
1082101 Language Development of Children with Special Needs
 การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1083302 Methocls of Teaching for Exceptional
 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1083506 Assistive Technology for Children with Disabilities
 เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1081103 Ethical Values for Teachers of Children with Special Needs
 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
2 (2-0-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1082301  
 การสอนภาษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1083503 Activities and Materials for Teaching Children with Mental Retardation
 กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3 (2-2-5)
1082204  
 ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
3 (2-2-5)
1083304  
 การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
3 (2-2-5)
1083408  
 การปฏิบัติงานร่วมกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสถิติปัญญา
3 (2-2-5)
1083705  
 การตรวจสอบและการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1083507  
 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1083510  
 สื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1082304 The curriculum for Children with Learning disabilities
 การจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1083407  
 การแก้ไขการพูดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1083501  
 สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1082106  
 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1082213  
 ความรู้เกี่ยวกับการเห็นเลือนราง
3 (2-2-5)
1083306 Speech Correction
 การอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์อังกฤษ
3 (2-2-5)
1083320 Highor Leuel thinking skills and teaching leeachniques for children with special afilities
 เทคนิคการสอนทักษะความคิดระดับสูงสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1083405 Guidance and Counseling Parents of Behavioral Disordered Chil
 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1083505 Materials and Assistive Technology for Children with Disabil
 สื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1082303 Reading,Writing,and Typing English Braille
 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1083307  
 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
3 (2-2-5)
1083502  
 สื่อและอุปกรณ์พิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
3 (2-2-5)
1083402 Rehabilita.for Crip. and Other Health Impaired Children
 การเตรียมอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชน สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3 (2-2-5)
1082306  
 การจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1083410  
 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1083319 Techniques for screening children with Learning desafilities
 เทคนิคการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1083318 Sign Language
 ภาษามือ 2
3 (2-2-5)
1083509 Music, Art and Recreation Activities for Children with Learning Disabilities
 กิจกรรมดนตรี ศิลปะและนันทนาการสำหรีบเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1083303  
 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1082203  
 ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเห็น
3 (2-2-5)
1083305 Speech Correction
 การอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์ไทย
3 (2-2-5)
1082210 Introduction to Behavior Disorder Children
 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1082305  
 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1082205 Teach. and Learn.Problems of Crip. and other Health Impaired Chil
 ความรู้เกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา
3 (2-2-5)
1082201  
 โสตสัมผัสวิทยา
3 (2-2-5)
1083401 Guidance and Counselling Parents of the Mentally Retarded
 การฝึกฟัง ฝึกพูด สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 (2-2-5)
1083308  
 การเสริมสร้างทักษะทางการสื่อความหมายและทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3 (2-2-5)
1082302  
 การจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3 (2-2-5)
1083508  
 กิจกรรมดนตรีและศิลปะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3 (2-2-5)
1082215  
 ความรู้เกี่ยวกับความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
1083321  
 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3 (2-2-5)
 3 กลุ่มวิชาพื้นฐานครูบังคับ,กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
 4 กลุ่มวิชาครูเลือก,กลุ่มวิชาวิทยาการการจัดการเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193452 Multimedia Application
 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-0)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1194374 Programming Application in Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-5)
 5 กล่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1083317 Methods of Learning Disabled Children
 พฤติกรรมการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1023823 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
 6 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117