ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533410091-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กล่มวิชาเฉพาะด้าน    74 หน่วยกิต
 2.1 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับเอก    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4031103 General Biology for General Science Minor Students
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
4011602 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
4122604 Software Package and Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-0)
4042101 Astronomy 1
 ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
2 (1-2-3)
4031104 Fundamental Biology
 ปฎิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
4022103 Chemistry Laboratory II
 ปฎิบัติการเคมี 2
1 (0-3-3)
4091604 Mathmatics for Science 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4021106 Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
1132901 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
4031102 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
4061101 Environmental Science Foundation
 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
4003901 Research in Science
 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3 (2-2-4)
4011306 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
4011601 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
4021105 Chemistry I
 เคมี 1
3 (3-0-6)
4091610 Mathematics for Science 3
 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3
3 (3-0-6)
4052301 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
2 (1-2-3)
1134901 Seminar in Science Education
 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
2 (1-2-3)
4052101 General Geology
 ธรณีวิทยาทั่วไป 1
2 (1-2-3)
4022102 Chemistry II
 เคมี 2
3 (3-0-6)
4031101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022202 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
4033102 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (3-0-0)
4013403 Nuclear Physics 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3 (3-0-6)
1133902 Independent Study in Sciences Education
 โครงการศึกษาเอกเทศวิทยาศาสตร์ศึกษา
2 (2-0-4)
4032401 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
4024301  
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (2-2-5)
4033203 Systematic Botany
 การจัดระดับของพืช
3 (2-3-5)
4044202 Astronomy 2
 ดาราศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
4121301 BASIC Programming 1
 โปรแกรมภาษาเบสิค 1
3 (2-2-5)
4022404 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4022503 Biochemistry I
 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
4013501 Electronics 1
 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3 (2-2-5)
4032601 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-4)
4022614  
 การวิเคราะห์เคมีอุปกรณ์ 1
3 (3-0-6)
4022704 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
4033101 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-5)
4033103 Taxonomy
 อนุกรมวิธาน
3 (2-3-5)
4063101 Management of Natural Resources and Environment
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2 (1-2-3)
4012401 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
4022308 Organic Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-3)
4022613  
 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์
1 (0-3-0)
4032602 Introduction to Marine Science
 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-3-5)
4052201  
 สมุทรศาสตร์
2 (1-2-3)
4022504 Biochemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-3-0)
4044601 Astronomical Laboratory
 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
1 (0-3-0)
4022603 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
3 (2-2-5)
4013402  
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
4034502 Biotechnique
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-3-5)
4012302 Physics of Wave
 ฟิสิกส์ของคลื่น
3 (3-0-6)
4023708 Environmenttal Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
4024701  
 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
4032201 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-3-4)
4013401 Introduction to Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
4033104 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (2-3-5)
4033402 Human Genetics
 พันธุศาสตร์มนุษย์
3 (2-3-5)
4034201 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-5)
4003201 Construction of Science Materials
 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
4013301 Mechanics
 กลศาสตร์
3 (3-0-6)
4013502 Electronics 2
 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (2-2-5)
4022307 Organic Chemistry I
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
4044201 Astronomy 1
 ดาราศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4053301 Meteorology 1
 อุตุนิยมวิทยา 1
3 (3-0-6)
4091605 Mathematic for Science 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
4022405 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
4014402  
 รังสีวิทยา
3 (3-0-6)
4024601  
 เคมีวิเคราะห์ 1
3 (2-2-5)
4022612  
 ปริมาณวิเคราะห์
3 (3-0-6)
4023703  
 เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
2 (1-2-3)
4033202 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-3-5)
4034301 Animal Physiology
 สรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-3-5)
4034501 Microtechnicque
 ไมโครเทคนิค
3 (2-3-5)
4022201 Inorganic Chemistry I
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
4053601 Meteorological Laboratory
 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา
1 (0-3-0)
4013302 Electromagnetism
 แม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
4024703 Introduction to Glass Blowing
 การเป่าแก้วเบื้องต้น
2 (1-3-2)
4023709 Encvironmenttal Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1 (0-3-0)
4014401  
 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4014403  
 สเปกตรัมของอะตอม
3 (3-0-6)
4033301 Vertebrate Zoology
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 (2-3-5)
4053302 Meteorology 2
 อุตุนิยมวิทยา 2
2 (1-2-3)
4033201 Plant Morphylogy and Anatomy
 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
3 (2-2-5)
4031301 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-3-5)
4031302 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-3-5)
4013404 Nuclear Physics 2
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2
3 (3-0-6)
4022302  
 พอลิเมอร์
3 (3-0-6)
4024201  
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
 3 กลุ่มวิชาบุพวิชาชีพครู (บังคับ)    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
 4 กลุ่มวิชาบุพวิชาชีพครู (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1194425 Application Programming for Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-5)
1194117 Computer Assisted Instructional Development
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
 5 กล่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1023604 Methods and Approaches in Teaching Science
 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
3 (2-2-4)
1023827 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
 6 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117