ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533410071-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กล่มวิชาเฉพาะด้าน    75 หน่วยกิต
 2.1 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับเอก    53 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4013304 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
4011603 Physics Laboratory 3
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3
1 (0-3-3)
4091605 Mathematic for Science 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
4022101 General Chemistry II
 เคมีทั่วไป 2
3 (2-2-5)
1551612 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
4091604 Mathmatics for Science 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4003901 Research in Science
 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
4011601 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
4013302 Electromagnetism
 แม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
4012302 Physics of Wave
 ฟิสิกส์ของคลื่น
3 (3-0-6)
4011604 Physics Laboratory 4
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4
1 (0-3-3)
4011306 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
4011602 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-3)
4091610 Mathematics for Science 3
 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3
3 (3-0-6)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4031103 General Biology for General Science Minor Students
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
4013401 Introduction to Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
4021101 General Chemistry I
 เคมีทั่วไป 1
3 (2-2-5)
4013301 Mechanics
 กลศาสตร์
3 (3-0-6)
4031101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
4012401 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4013403 Nuclear Physics 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3 (3-0-6)
4123619  
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
4044202 Astronomy 2
 ดาราศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
4054101 Geology 1
 ธรณีวิทยา 1
3 (3-0-6)
4013501 Electronics 1
 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3 (2-2-5)
4014601 Geology Laboratory 1
 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1
2 (1-2-3)
4013901  
 โครงงานฟิสิกส์
2 (1-2-3)
4054102 Geology 2
 ธรณีวิทยา 2
2 (1-2-3)
4014601 Nuclear Physics Laboratory
 ปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์
1 (0-3-0)
4044601 Astronomical Laboratory
 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
1 (0-3-3)
4013505 Electrocal Machines
 เครื่องกลไฟฟ้า
3 (2-2-5)
4014404  
 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
4054101 Geology 1
 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1
1 (0-3-3)
4013402  
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
4013503 Electronic Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (2-2-5)
4014406 Solid State Physics
 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3 (3-0-6)
4014505  
 นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4014501  
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4014502 Digital Electronics
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4053601 Meteorology 2
 อุตุนิยมวิทยา 2
2 (1-2-3)
4012502 Physics and Techndogy
 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
4013502 Electronics 2
 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (2-2-5)
4044201 Astronomy 1
 ดาราศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4053301 Meteorology 1
 อุตุนิยมวิทยา 1
3 (3-0-6)
4011504 Physics for Everyday life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
4044902 Physics geminar
 สัมมนาฟิสิกส์
2 (1-2-3)
4014402  
 รังสีวิทยา
3 (3-0-6)
4012303 Basic Energy Sciences
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้อนต้น
3 (3-0-6)
4013303  
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
4013306  
 เสียง
3 (0-0-0)
4014405  
 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอ็กส์
3 (3-0-6)
4014503 Microprocessors System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
4013504 Electronics Instrumentation
 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4012501 Construction of Physics Materials
 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิชาฟิสิกส์
3 (2-2-5)
4014401  
 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4014403  
 สเปกตรัมของอะตอม
3 (3-0-6)
4014901  
 โครงสร้างศึกษาเอกเทศฟิสิกส์
2 (2-0-4)
4013404 Nuclear Physics 2
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2
3 (3-0-6)
4013307 Optics
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
4014504  
 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
 3 กลุ่มวิชาบุพวิชาชีพครู (บังคับ)    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
 4 กลุ่มวิชาบุพวิชาชีพครู (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1194425 Application Programming for Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-5)
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
 5 กล่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023607 Methods and Approaches in Teaching Physics
 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์
3 (2-2-5)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1023827 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
 6 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117