ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533410051-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กล่มวิชาเฉพาะด้าน    74 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา(วิชาเอกบังคับ)    59 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022617 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-0)
4031103 General Biology for General Science Minor Students
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
4023501 Biochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3 (3-0-6)
4022618 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
4022307 Organic Chemistry I
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
4021108 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
4023302 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-0)
4023301 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
4023202 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
4022504 Biochemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-3-6)
4022405 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
4022404 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4011601 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
3 (0-3-0)
4022616 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
4022202 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
4022308 Organic Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-3)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4021109 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
4024905 Seminar in Specialized Chemistry 1
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
1 (0-2-4)
4031101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
4022619 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยมือ 1
1 (0-3-1)
1551612 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
4022503 Biochemistry I
 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
4024904 Senior Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
4023502 Biochemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1 (0-3-0)
4022201 Inorganic Chemistry I
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
4091604 Mathmatics for Science 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4023203 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอกเลือก)    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023703  
 เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
2 (1-3-3)
4023307 Spectroscopy of Organic Chemistry
 สเปกโทรสโคปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
4023709 Encvironmenttal Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1 (0-3-3)
4023304  
 เคมีอินทรีย์ 3
3 (3-0-6)
4023206  
 เคมีออร์แกโนเมทาลิก
2 (2-0-4)
4022701 Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์
3 (2-2-5)
4024903 Chemistry Education
 เคมีศึกษา
3 (2-2-5)
4023712  
 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1 (0-3-3)
4023706 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
4024606  
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
2 (2-0-4)
4023205  
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 3
1 (0-3-3)
4023904 Computer Application in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-2-3)
4023722  
 เคมีเกี่ยวกับสี
3 (3-0-6)
4023401 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
4022305  
 เทคโนโลยีพลาสติก
2 (2-0-4)
4023715  
 เคมีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
2 (2-0-4)
4024703 Introduction to Glass Blowing
 การเป่าแก้วเบื้องต้น
2 (1-3-3)
4023713 Petroleum Technology
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับปิโตรเลียม
2 (2-0-4)
4023711 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (3-0-3)
4023604 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-3-3)
4021704  
 เคมียาง
3 (3-0-6)
4023724 Chemistry of Cosmetics
 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
4023204  
 เคมีอนินทรีย์ 3
3 (3-0-6)
4023902 New Technology in Chemistry
 วิทยาการใหม่ในเคมี
2 (2-0-4)
4023723  
 ปฏิบัติการเคมีเกี่ยวกับสี
1 (0-3-3)
4023402 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-3-3)
4023605 Analysis of Soil and Fertilizer
 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
3 (2-2-5)
4023603 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
4023728  
 ปฏิบัติการเป่าแก้ว
2 (0-4-4)
4023702 Teching Aid Construction for Chemistry
 การผลิตอุปกรณ์การสอนเคมี
3 (2-2-5)
4023710 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
4023708 Environmenttal Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
 3 กลุ่มวิชาพื้นฐานครูบังคับ,กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
 4 กลุ่มวิชาครูเลือก,กลุ่มวิชาวิทยาการการจัดการเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1193452 Multimedia Application
 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1194374 Programming Application in Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-5)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
 5 กล่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1023605 Methods and Approaches in Teaching Chemistry
 พฤติกรรมการสอนเคมี
3 (2-2-5)
1023827 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
 6 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117