ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533410041-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    124 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    47 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1113101 Curriculum Development for Mathematics
 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
4111101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
4092301 Linear Algebra for Applied Statistics 1
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3 (3-0-6)
1113401 Mathematics Education Seminar
 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1112301 Technology for Mathematics
 เทคโนโลยีสำหรับคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
4092201 Number System
 ระบบจำนวน
3 (3-0-6)
1112201 English for Mathematics Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1114302 Mathematics Projects of School Teachers
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูที่สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
4093401 Calculs 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-6)
4091401 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
4093201 Set Theory
 ทฤษฎีเซต
3 (3-0-6)
4094404 Mathematical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4093301 Abstract Algebra 1
 พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-6)
4092401 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
4092501 Introduction to Geometry
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4091201 Principles of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
 2.1.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122201 Introduction to Data Base
 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-0)
4112202 Mathematical Statistics 1
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4092202  
 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
4093501 Foundation of Geometry
 รากฐานเรขาคณิต
3 (3-0-6)
4113302 Nonparametric Statistics
 สถิตินอนพาราเมตริก
3 (3-0-6)
4121103 Computer Programming and Algorithm
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
3 (2-2-5)
4093402 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
4112203 Mathematical Statistics
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
4094403 Vector Analysis
 การวิเคราะห์เวคเตอร์
3 (3-0-6)
4094201 Theory of numbers
 ทฤษฎีจำนวน
3 (3-0-6)
4091201 Principles of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4094502  
 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3 (3-0-6)
1113102 Trends in Mathematics Education
 แนวโน้มคณิตศาสตรศึกษา
3 (3-0-6)
4094406 Introduction to Complex Analysis
 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น
3 (3-0-0)
1114102 Analysis of School Mathematics
 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
4094407 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
4114201 Theory of Probability 1
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
3 (3-0-6)
4122502 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
3 (2-2-5)
4094501  
 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
3 (3-0-6)
4094303 Theory of Equations
 ทฤษฎีสมการ
3 (3-0-6)
4093101 History of Mathematics
 ประวัติคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4094504 Theory of Graph
 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4092602 Linear Algebra for Applied Statistics 2
 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3 (3-0-6)
4093608  
 ทฤษฎีดอกเบี้ย
3 (3-0-6)
1113201  
 การบูรณาการวิธีวิทยาสำหรับครูคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
4092701  
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
4094901 Seminar in Mathematics
 สัมมนาคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
4093604 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
1114202 Mathematical Problem Solving
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับครูที่สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
4094505 Topology
 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1112302 Mathematical Searched
 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4112204 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4094402 Advanced Calculus
 แคลคูลัสชั้นสูง
3 (3-0-6)
4094405 Introduction of Real Analysis
 การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4093303 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3 (3-0-6)
4093605  
 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3 (3-0-6)
4094202 Mathematical Logic
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4094301 Abstract Algebra 2
 พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
4094401 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
4121201 Data Processing and File Processing
 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
3 (2-2-5)
4093702  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
 2.2 หมวดวิชาชีพครู    33 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาการศึกษาบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาการศึกษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1032102 Education Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-0)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1194117 Computer Assisted Instructional Development
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    17 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1023827 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
1023623 Methods and Approaches of Math
 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117