ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533410031-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    124 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2064208 Independent Study in Thai Practical
 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
3 (2-2-5)
2063301 Music Theory 5
 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3 (3-0-6)
2062301 Music Theory 3
 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3 (3-0-6)
2063326 Forms and Analysis 1
 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1
3 (3-0-6)
2062306 Music In the Barogue Era
 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ทศวรรตที่ 18 ถึงปัจจุบัน
3 (3-0-6)
2061301 Music Theory
 ทฤษฎีดนตรีสากล
3 (3-0-6)
2064312 Voice Performance 5
 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2
3 (3-0-6)
2061101 fundamentalof Thai Music
 พื้นฐานดนตรีไทย
3 (2-2-5)
2063317 Instrumentation of Music
 ประวัติดนตรีตะวันตั้งแต่ยุคโบราณถึง ค.ศ. 1750
3 (3-0-0)
2061308 Music Fundsmentals
 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2061701 Introduction to Music Computer
 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
 2.2 กลุ่มปฏิบัติ    23 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มปฏิบัติ ก เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว    12 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มปฏิบัติเครื่องลมไม้
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2062401 Woodwind Performance 3
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
2 (0-4-0)
2063401 Woodwind Performance 5
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
2 (0-4-0)
2061401 Woodwind Performance 1
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
2 (0-4-0)
2063402  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5
2 (0-4-0)
2061402 Woodwind Performance 2
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
2 (0-4-0)
2064401 Woodwind Performance 7
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6
2 (0-4-0)
 2.2.1.2 กลุ่มปฏิบัติเครื่องทองเหลือง
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2061403 Brass Performance 1
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2 (0-4-0)
2063403 Brass Performance 5
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
2 (0-4-0)
2061404 Brass Performance 2
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
2 (0-4-0)
2063404 Brass Performance 6
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5
2 (0-4-0)
2062403 Brass Performance 3
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
2 (0-4-2)
2064403 String Performance 7
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6
2 (0-4-0)
 2.2.1.3 กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายสากล
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2064405 Keyboard Performance 7
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
2 (0-4-0)
2062405 String Performance 3
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
2 (0-4-0)
2063405 String Performance 5
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4
2 (0-4-0)
2061405 String Performance 1
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
2 (0-4-0)
2063406 String Performance 6
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
2 (0-4-0)
2061406 String Performance 2
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
2 (0-4-0)
 2.2.1.4 กลุ่มปฏิบัติกีต้าร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2064407 Percussion Performance 8
 ปฏิบัติกีตาร์ 6
2 (0-4-0)
2062408 Guitar 4
 ปฏิบัติกีตาร์ 4
2 (0-4-2)
2061407 Guitar 1
 ปฏิบัติกีตาร์ 1
2 (0-4-0)
2063408 Guitar 6
 ปฏิบัติกีตาร์ 5
2 (0-4-0)
2062407 Guitar 3
 ปฏิบัติกีตาร์ 3
2 (0-4-2)
2061408 Guitar 2
 ปฏิบัติกีตาร์ 2
2 (0-4-0)
 2.2.1.5 กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2062409 Keyboard Performance 3
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
2 (0-4-0)
2063410 Keyboard Performance 6
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5
2 (0-4-0)
2062410 Keyboard Performance 4
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4
2 (0-4-2)
2064409 Brass Performance 8
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6
2 (0-4-0)
 2.2.1.6 กลุ่มปฏิบัติขับร้องสากล
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2061412  
 ปฏิบัติขับร้องสากล 2
2 (0-4-0)
2062411  
 ปฏิบัติขับร้องสากล 3
2 (0-4-2)
2062412  
 ปฏิบัติขับร้องสากล 4
2 (0-4-0)
2061411 Voice Performance 1
 ปฏิบัติขับร้องสากล 1
2 (0-4-0)
2063412  
 ปฏิบัติขับร้องสากล 5
2 (0-4-0)
2064411  
 ปฏิบัติขับร้องสากล 6
2 (0-4-0)
 2.2.1.7 กลุ่มปฏิบัติเครื่องกระทบ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2064413  
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
2 (0-4-0)
2062413  
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
2 (0-4-0)
2061413 Percussion Performance 1
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
2 (0-4-0)
2063413  
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
2 (0-4-0)
2061414  
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
2 (0-4-0)
2063414  
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
2 (0-4-0)
 2.2.2 กลุ่มปฏิบัติ ข ผู้ไม่เรียนคืย์บอร์ดต้องเรียน    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2061409 Keyboard Performance 1
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
2 (0-4-0)
2061410  
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
2 (0-4-4)
 2.2.3 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2064903 Music Presentation
 การเสนอผลงานทางดนตรี
3 (2-2-5)
 2.2.4 ให้เรียนกลุ่มปฏิบัติ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2063415 Ensemble 3
 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 3
1 (0-2-0)
2062416 Ensemble 2
 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 2
1 (0-2-0)
2062419 Chorus 1
 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1
1 (0-2-0)
2063417 Band Orchestra 3
 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 3
1 (0-2-0)
2063416 Ensemble 4
 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 4
1 (0-2-0)
2062420 Chorus 2
 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2
1 (0-2-0)
2062415 Ensemble 1
 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1
1 (0-2-0)
2062418 Band Orchestra 2
 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 2
1 (0-2-0)
2062417 Band Orchestra 1
 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1
1 (0-2-0)
2063418 Band Orchestra 4
 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 4
1 (0-2-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2062303 Solfege and dictation 4
 การประพันธ์ 1
3 (3-0-6)
2062111 Traditional Music in The Northeast of Thailand
 ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคอีสาน
3 (2-2-5)
2061505 Instrumentation
 ดนตรีวิจักษ์
3 (3-0-0)
2062308 Priciples of Band Music
 หลักการโยธวาทิต
3 (3-0-6)
2062313 History of Westen Music 3
 คีตปฏิญาณแบบแจ๊ส
3 (2-2-5)
2062508 Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair
 การเก็บรักษาและการซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น
3 (2-2-4)
2062501 History of Musical Instruments
 ประวัติเครื่องดนตรี
3 (3-0-6)
2064306 Free Composition
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีแจ๊สและป้อบปูล่าห์
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาชีพครู    50 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาการศึกษาบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
 3.2 กลุ่มวิชาการศึกษา เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193452  
 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1033505 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและการนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-4)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1194374 Programming Application in Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-5)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
 3.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023619 Methods and Approaches in Teaching Music
 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา
3 (2-2-4)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
1023823 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117