ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533410021-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1101003 Reading for Life
 การอ่านเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    124 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1552302 Introduction to Literature
 วรรณคดีเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1551102 Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูด 2
2 (1-2-0)
1551105 Forms and Usage in Modern English 1
 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
2 (1-2-0)
1551107 Controlled and Formulaic Writing
 การเขียนตามรูปแบบ
2 (1-2-3)
1531201 Linguistics for Language Teachers
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษา
2 (2-0-4)
1551104 Processes in Reading Continuous Texts
 การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน
2 (2-0-4)
1552102 Formal Paragraph Writing
 รูปแบบการเขียนอนุเฉท
2 (1-2-3)
1551103 Paragraph Reading strategies
 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
2 (1-2-0)
1551106 Forms and Usage in Modern English 2
 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
2 (2-0-4)
1551101 Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูด 1
2 (2-0-6)
1532201 Practical English Phonetics
 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
2 (1-2-3)
 2.1.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023646 Current Developments in TEFL
 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
1024903 Seminar in Teaching English
 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
1552107 Public Speaking in English
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
1554201 Translation 2
 การแปล 2
2 (2-0-6)
1553103 Reading for Opinions and Attitudes
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ความคิดเห็นและเจตคติ
2 (2-0-4)
1552106 Diction and Speech
 วาทการ
2 (2-0-4)
1553304  
 วรรณคดีอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
1033506 Material Adaptation and Production
 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษา
2 (1-2-3)
1553105 Creative Writing
 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์
2 (1-2-3)
1553302 Prose Selections
 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
1553106 Mass Media English 2
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2
3 (3-0-6)
1533103 English Syntax II
 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2
3 (3-0-6)
1552301 Language of Literature
 ภาษาวรรณคดี
2 (2-0-4)
1024902  
 การศึกษาเอกเทศ
3 (0-0-250)
1551108  
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
1552304  
 วรรณกรรมเพื่อชั้นเรียนภาษา
2 (2-0-4)
1554202  
 การแปล 3
2 (2-0-4)
1552101 Language Learning Through Drama
 การเรียนภาษาด้วยการแสดง
2 (1-2-3)
1531101 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1533102 English Syntax 1
 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
2 (1-2-3)
1553101 Listening and Speaking 4
 การฟังและการพูด 4
2 (1-0-2)
1043114 Assessing and Exploiting Language Teaching Materials
 การประเมินและการใช้สื่อการสอนภาษา
2 (1-2-3)
1553507 Reading for Pedagogical Purposes
 การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา
2 (2-0-4)
1554303 The Novel and Society
 นวนิยายและสังคม
2 (2-0-4)
1553904 Skills Development through English Camp
 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
2 (0-0-90)
1552103 Mass Media English 1
 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 1
2 (2-0-6)
1552201 Translation 1
 การแปล 1
2 (1-2-3)
1534102  
 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมในภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1534201  
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
1551101 Listening and Speaking 1
 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
2 (2-0-4)
1552618  
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
1044503 Introduction to Classroom Research
 การวิจัยเบื้องต้นในชั้นเรียน
2 (2-0-4)
1552303 Children's Literature
 วรรณคดีสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
1023215  
 ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อเพื่อสอนภาษา
2 (1-2-3)
1553305  
 วรรณกรรมของเช็คสเปียร์
3 (3-0-6)
1554804  
 การฝึกอบรมต่างประเทศ
3 (0-0-250)
1551109  
 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
1553102 Analytical Study of Texts
 การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
1533101  
 สรวิทยา
3 (3-0-6)
1022502 Classroom Management for Language Teachers
 การจัดห้องเรียนสำหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
1552104 Listening and Speaking 3
 การฟังและการพูด 3
2 (1-2-3)
1553503 English for Elementary School Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
1553506 English in Academic Situations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
2 (2-0-4)
1552105 Reading for Text Interpretation
 การอ่านและการตีความ
2 (2-0-4)
1553405  
 การละครอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1554902  
 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
3 (0-0-250)
1043113 Tests and Measurements for Language Teachers
 การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษา
2 (1-2-3)
1553104 Features of Written Discourses in Extended Writing
 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
2 (1-2-3)
1553508 Using Computers in Language Teaching
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษา
2 (1-2-3)
1552401 Sociocultural Backgrounds of Eng-speaking Countries
 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
2 (2-0-6)
1531103  
 ภาษาศาสตร์
2 (1-2-3)
1553301 Poetry Selections
 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
1554304  
 วรรณกรรมเอเชีย
2 (2-0-4)
1534101 Introduction to Semantics
 อรรถศาสตร์
3 (3-0-6)
1553303 American Literature 1
 วรรณคดีอเมริกัน 1
3 (3-0-6)
 2.2 หมวดวิชาชีพครู    33 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาการศึกษาบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาการศึกษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1032102 Education Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-0)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1194117 Computer Assisted Instructional Development
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    17 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1023602 Methods and Approaches in Teaching English
 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1023823 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117