ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533410011-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กล่มวิชาเฉพาะด้าน    74 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา(วิชาเอกบังคับ)    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1542204 Art of Thai Poetry Reading
 ศิลปะการอ่านคำประพันธ์ไทย
2 (1-2-3)
1541208 Academic English for Teacher of Thai
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย
3 (2-2-5)
1544202 Reading for Interpretation
 การอ่านตีความ
2 (1-2-3)
1544203 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
1543212 Business Writing
 การเขียนเชิงธุรกิจ
2 (2-0-4)
1544409 Prominent Literature
 วรรณคดีเอกของไทย
2 (2-0-4)
1542210 Speech for Pubic
 การพูดในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
1541407 Development of Thai Literature
 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
1543203 Creative Thinking in Thai
 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
2 (2-0-4)
1543401 Contemporary Literature
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (1-2-3)
1544201 Borrowing in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
1542201 Reading for Specific Purpose
 กลวิธีการอ่าน
2 (1-2-3)
1531202 Linguistics for Teachers of Thai
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
3 (2-2-5)
1543101 Principle at Reading and Writing System in Thai
 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
2 (2-0-4)
1542401 Literary Criticism
 วรรณกรรมวิจารณ์
2 (1-2-3)
1544902 Seminar on Thai Usage
 สัมมนาภาษาไทย
3 (2-2-5)
1541102 Thai Poetry
 กวีนิพนธ์ไทย
2 (1-2-3)
1543201 Pali and Sanskrit in Thai
 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2 (1-2-3)
1543407 Folk Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
1542202 Writing
 หลักการเขียน
2 (2-0-4)
1543504 Thai Text Books
 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
2 (2-0-4)
1543408 Floklore
 คติชนวิทยา
3 (2-2-5)
1542101 Thai Grammar
 หลักภาษาไทย
2 (1-2-3)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอกเลือก)    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1543216 Writing of News and Articie
 การเขียนข่าวและบทความ
2 (2-0-4)
1543211 Script Writing for Radio and Television
 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2 (2-0-4)
1541209  
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
1543105  
 ภาษาไทยเชิงสังคม
2 (2-0-4)
1543425 Music composition lessons Thailand
 เพลงไทยประกอบแบบเรียน
2 (2-0-4)
1542402 Niras (A form of Poetry)
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
1543402 Thai Dramatic Literature
 วรรณคดีการละคร
2 (2-0-2)
1544409 Prominent Literature
 วรรณคดีเอกของไทย
2 (2-0-4)
1544605 Presenting material with computer languages, Thailand
 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1542301 Evolution of Thai Writing System
 วิวัฒนาการระบบการเขียนอักษรไทย
2 (2-0-4)
1543503 Research Work in Thai and Its Literature
 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย
2 (1-2-3)
1542404 A Study of Thai Songs
 คีตวรรณกรรมศึกษา
2 (2-0-4)
1544103  
 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
2 (2-0-4)
1544905  
 สัมมนาร้อยแก้วร้อยกรอง
3 (2-2-5)
1543204 Speaking and Listening for Achievement
 การพูด การฟัง เพื่อสัมฤทธิ์ผล
3 (2-2-5)
1542207 Non Fiction Writing
 การเขียนสารคดี
2 (2-0-4)
1543208 Writing Fiction
 การเขียนบันเทิงคดี
2 (2-0-4)
1543403 Panegyric Literature
 วรรณคดีสดุดี
2 (2-0-4)
1544603  
 ระบบการสืบค้นข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1541203 Usage of Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
1541205 Social Speaking
 การพูดเพื่อสังคม
2 (1-2-3)
1543209 Writing for Advertising and Public Relations
 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-2-4)
1543413 Literary Works of Sunthon Phu
 วรรณกรรมสุนทรภู่
2 (2-0-4)
1544205 Speaking on Medias Broadcasting
 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2 (2-0-4)
1542203 Writing for Special Purposes
 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3 (1-2-3)
1543213  
 หลักการแปล
2 (2-0-4)
1543217  
 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
1544601  
 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1544901 Research Work in Thai
 การวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
1541101 Idiomatic Expression in Thai
 ถ้อยคำสำนวนไทย
2 (2-0-4)
1542205 Academic Writing
 การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์
2 (2-0-4)
1543501 Writing for Children
 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
2 (1-2-3)
1543103  
 ภาษาไทย
2 (2-0-4)
1544602  
 การจัดการฐานข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1544402 Influence of Foreign Literature on Thai Literature
 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)
1541403 Thoughts from Literature
 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
2 (2-0-4)
1543202  
 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
1544604  
 การวิเคราะห์สารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1543404 Thai Social and Political Literature
 วรรณกรรมการเมืองและสังคมไทย
2 (1-2-3)
1544401 Literture on Thai Customs
 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
2 (2-0-4)
 3 กลุ่มวิชาพื้นฐานครูบังคับ,กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
 4 กลุ่มวิชาครูเลือก,กลุ่มวิชาวิทยาการการจัดการเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1193452  
 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1194374 Programming Application in Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-5)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
 5 กล่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1023601 Methods and Approaches in Teaching Thai Language
 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
3 (2-2-5)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1023827 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
 6 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117