ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533320101-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4013302 Electromagnetism
 แม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
4013402  
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
4014502 Digital Electronics
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-0)
4093401 Calculs and Analytic Geometry 3
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
3 (3-0-0)
4053301 Meteorology 1
 อุตุนิยมวิทยา 1
3 (3-0-0)
4014402  
 รังสีวิทยา
3 (3-0-6)
4014404  
 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
4053102  
 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 2
3 (2-2-0)
4013504 Electronics Instrumentation
 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4054601 Geological Laboratory 1
 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1
1 (0-3-0)
4014401  
 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4014403  
 สเปกตรัมของอะตอม
3 (3-0-6)
4014503 Microprocessors System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-0)
4014505  
 นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4012304 Physics of Wave 1
 ฟิสิกส์ของคลื่น 1
3 (2-2-0)
4094401 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
4014406 Solid State Physics
 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3 (3-0-0)
4013301 Mechanics
 กลศาสตร์
3 (3-0-0)
4121102 Computer Logic and Flowcharts
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
2 (1-2-0)
4054102 Geology 2
 ธรณีวิทยา 2
2 (1-2-3)
4054301  
 อุตุนิยมวิทยา 3
3 (2-2-0)
4013406  
 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
3 (3-0-0)
4014506  
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสานงาน
3 (2-2-0)
4112201 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)
4013503 Electronic Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (2-2-0)
4014405  
 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอ็กส์
3 (3-0-6)
4014504  
 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4013405  
 กลศาสตร์ 2
3 (3-0-0)
4013502 Electronics 2
 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (2-2-5)
4013505 Electrocal Machines
 เครื่องกลไฟฟ้า
3 (2-2-0)
4013404 Nuclear Physics 2
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2
3 (3-0-6)
4053302 Meteorology 2
 อุตุนิยมวิทยา 2
2 (1-2-3)
4053601 Meteorological Laboratory
 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา
1 (0-3-0)
4054101 Geology 1
 ธรณีวิทยา 1
3 (3-0-0)
4013303  
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาบังคับ    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4091606 Mathematics for Computer
 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
4124902 Independent study in Computer Programming
 การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
4123305 High-Level Language Programming
 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
3 (2-2-0)
4121202 Computer Programming Language I
 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-0)
4122502 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
3 (2-2-5)
4121401 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ 1
3 (2-2-0)
4122701  
 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
4121103 Computer Programming and Algorithm
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
3 (2-2-5)
4123201 Data Base Management System
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-0)
4123702 Data Communication System
 ระบบการสื่อสารข้อมูล
3 (2-2-0)
4122702 Computer Architecture and Assembly Language
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
3 (2-2-0)
4121201 Data Processing and File Processing
 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
3 (2-2-5)
4122202 Data Structure
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-0)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหาวิชาเลือก    39 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก ก.    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4091401 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-0)
4031107 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-0)
4111101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
4122201 Introduction to Data Base
 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-0)
4123402 Disercte Mathematics and Structure
 ดีสครีตและโครงสร้าง
3 (2-2-0)
4011309 Basic Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (2-3-5)
4113105 Statics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-0)
4092401 Calculus and Analysis Geometry 2
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3 (3-0-0)
4092601 Linear Algebra for Applied Statistics 1
 พีชคณิตเชิงเส้น1
3 (3-0-0)
4121402 Operating System 2
 ระบบปฏิบัติการ 2
3 (2-2-0)
4122504 Operation Research 1
 การวิจัยและการดำเนินการ 1
3 (2-2-0)
4094407 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
4021101 General Chemistry I
 เคมีทั่วไป 1
3 (2-2-0)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก ข.    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123613 Computer Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
3 (2-2-0)
4121701 Introduction to Digital Concept
 ดิจิตอลเบื้องต้น
3 (2-2-0)
4123612 Computer Assisted Instruction
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-0)
4124502 Simulation and Model
 การจำลองและโมเดล
3 (2-2-0)
4124501 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-0)
4123704 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-0)
4123401 System Programming
 โปรแกรมควบคุมระบบ
3 (2-2-0)
4123903 Special Topics in Computer
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
4124503 Compiler Construction
 การสร้างคอมไพเลอร์
3 (2-2-0)
4123617 Multimedia Application
 การประยุกต์ใช้งานมัลติมิเดีย
3 (2-2-0)
4123604 Programming Application for Inventory Control
 โปรแกรมประยุกต์ในด้านการควบคุมคลังสินค้า
3 (2-2-0)
4122604 Software Package and Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-0)
4122603 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-0)
4123601 Programming Application for Stat. and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-0)
4122102 Computer Network and Distributed
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
3 (2-2-0)
4124901 Seminar in Computer
 สัมมนาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
4123603 Programming Application for Finance and Accounting
 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี
3 (2-2-0)
4123705 Curcuit description and Microcomputer Maintenance
 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
4123608 Computer Application for Science and Mathematics
 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 (2-2-0)
4123607 Commputer Application for Business
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (2-2-0)
4123605 Programming Appl. for Parsonel Resonel Rec. and Payroll
 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
3 (2-2-0)
 3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการบังคับ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3561101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
3591105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
3561204 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-0)
4122606 Programming Application Manager Information System
 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (2-2-0)
4122602 Programming Application for offiee Automation
 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
3 (2-2-0)
 4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124801 Field Experience in Computer 3
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
5 (0-0-450)
4123801 Preparation for Professional Experience in Computer 3
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอม ฯ 3
2 (0-2-90)
 5 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117