ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ(๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ)
 สาขาวิชา : 533320221-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    91 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
4021106 Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
4011601 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
4091101 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4021105 Chemistry I
 เคมี 1
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    14 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
7003002 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
7003001 Material Science
 วัสดุศาสตร์
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (เลือก)    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
7004002 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
7003004 English for Industrial Work
 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
7001002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-2-5)
7001001 Renewable Energy Resources
 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
7004001 Basic Industrial Business and Operation
 การประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
7002001 Industrial Computer
 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
7003003 Industrial Production Systems
 ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
7004004 Industrial Technology Seminar
 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
7002002 Industrial Quality Management
 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
7004003 Technical Report
 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
2 (2-0-4)
 3 กลุ่มแขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างอุตสาหกรรม    58 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาบังคับแขนง    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
7043002  
 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3 (3-0-6)
7044009  
 งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง
3 (2-2-5)
7042006  
 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1 (0-3-2)
7042001  
 ปฏิบัติงานก่อสร้าง
1 (0-3-2)
7042004  
 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (3-0-6)
7043001  
 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3 (3-0-6)
7041001  
 กำลังวัสดุ
3 (3-0-6)
7042005  
 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
7041002  
 ชลศาสตร์
3 (3-0-6)
7033016  
 สัมมนาธุรกิจก่อสร้าง
2 (2-0-4)
7042002  
 ทฤษฎีโครงสร้าง
3 (3-0-6)
7042003  
 ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
2 (2-0-4)
 3.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
7041004  
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
7044007  
 การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน
3 (3-0-6)
7043009  
 คอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-6)
7042010 Concrete Technology
 เทคโนโลยีคอนกรีต
3 (3-0-6)
7042007  
 วัสดุก่อสร้าง
2 (2-0-4)
7043005  
 การตรวจงานการก่อสร้าง
2 (2-0-4)
7043004  
 การอ่านแบบและการประมาณราคา
2 (2-0-4)
7032010 Basic in Urban Planning
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางผังเมือง
2 (1-2-3)
7044008  
 การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
3 (3-0-6)
7044005  
 การออกแบบผิวจราจร
3 (3-0-6)
7043008  
 เทคโนโลยีงานท่อและสุขภัณฑ์
3 (3-0-6)
7044003  
 การออกแบบโครงสร้าง
3 (3-0-6)
7042009  
 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
3 (2-2-5)
7044001  
 ระบบน้ำดีและน้ำเสีย
3 (3-0-6)
7044002  
 วิศวกรรมขนส่ง
3 (3-0-6)
7043007 Failure analysis in Construction
 การวิเคราะห์ความวิบัติในการก่อสร้าง
2 (2-0-4)
7033011  
 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
7042008 Introduction to Constructin Teshndogy
 เทคโนโลยีก่อสร้างเบื้องต้น
2 (1-2-3)
7044004  
 วิศวกรรมการสำรวจ
3 (2-2-5)
7044006  
 วิศวกรรมฐานราก
3 (3-0-6)
7033013  
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
7041003 Drafting
 เขียนแบบก่อสร้าง
3 (2-2-5)
7043003 The arrangement and construction management
 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
7043006 Construction Machinery Technology
 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
2 (2-0-4)
 4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
7004005 Field Experience in Industrial Technology
 การฝึกประสบการวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 (0-0-360)
7003005 Preparation for Professional Experience in Industrial Technology
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 (0-1-45)
 5 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117