ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 653120021-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2109903 Languages and Language Culture for Communication
 ภาษากับวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
2109901 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
2109902 Usage Thai Language with Communication
 การใช้ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 ชุดวิชาคุณค่าและทักษะชีวิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2209902 21st Century Life Skills
 ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
3 (2-2-5)
2209901 Sciences and Arts in Creating Happiness
 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข
3 (2-2-5)
 1.3 ชุดวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2309901 Social Geography and Local Development
 ภูมิสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
2309902 Citizenship and Law in Daily Life
 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.4 ชุดวิชาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2409903 Learning and Integrated Problem Solving
 การเรียนรู้กับการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
3 (2-2-5)
2409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
2409902 Life in the Digital and Technology Era
 ชีวิตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015112 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010118 Basic Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010110 Fundamental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2010117 Basic Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010109 Basic Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-2)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2015111 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-2)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    67 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2014202 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-2)
2010112 Basic Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010111 Basic Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010114 Fundamental Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010113 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2014201 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
2011309 Statistics for Biology
 สถิติทางชีววิทยา
3 (3-0-6)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011112 Techniques in Biology
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011202 Genetics Laboratory
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
1 (0-3-2)
2011306 Cell Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
1 (0-3-2)
2011108 Ecology Laboratory
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-3-2)
2011204 Plant Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2011305 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
2011401 Research Project in Biology
 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011213 Taxonomy and Biodiversity
 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (3-0-6)
2011216 Genetics Laboratory
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
1 (0-3-2)
2011237 Plant Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2011214 Taxonomy and Biodiversity Laboratory
 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ
1 (0-3-2)
2011218 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (2-2-5)
2011215 Taxonomy and Biodiversity
 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (3-0-6)
2011431 Research Project in Biology
 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011215 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (3-0-6)
2011220 Cell Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
1 (0-3-2)
2011243 Animal Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
2011432 Research Project in Biology for Cooperative Education
 โครงการวิจัยทางชีววิทยาสำหรับสหกิจศึกษา
2 (0-4-2)
2011107 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
2011206 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (2-2-5)
2011219 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
2011330 Seminar in Biology
 สัมมนาชีววิทยา
1 (0-2-1)
2011201 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (3-0-6)
2011205 Animal Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
2011109 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
2011216 Taxonomy and Biodiversity Laboratory
 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ
1 (0-3-2)
2011304 Seminar in Biology
 สัมมนาชีววิทยา
1 (0-3-2)
2011110 Ecology Laboratory
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-3-2)
2011212 Technique in Biology
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
 2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012101 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-2-5)
2012102 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-2-5)
2014103 Principles of Food Processing and Preservation
 หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร
3 (2-2-5)
2014102 Bacteriology
 แบคทีเรียวิทยา
3 (2-2-5)
2011323 Biological control
 การควบคุมโดยชีววิธี
3 (3-0-6)
2011328 Research Methodology in Biology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011344 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-2-5)
2011347 Innovation of Economic Insects
 นวัตกรรมแมลงเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
2011351 Bacteriology
 แบคทีเรียวิทยา
3 (2-2-5)
2011255 Healthy Fermented Beverage Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มหมักเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
2011345 Animal Behaviors
 พฤติกรรมของสัตว์
3 (2-2-5)
2011211 Elementary Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011326 Integrative Biology in Community
 ชีววิทยาบูรณาการในชุมชน
3 (2-2-5)
2011327 Commercial Biology
 ชีววิทยาเชิงพาณิชย์
3 (2-2-5)
2013105 Animal Behaviors
 พฤติกรรมของสัตว์
3 (2-2-5)
2011341 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
2012203 Survey and Collection Local Plants
 การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น
3 (2-2-5)
2014105 Mycology
 ราวิทยา
3 (2-2-5)
2011311 Commercial Biology
 ชีววิทยาเชิงพาณิชย์
3 (2-2-5)
2011236 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (3-0-6)
2011322 Elementary Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2013208 Innovation of Economic Animals
 นวัตกรรมสัตว์เศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
2014207 Healthy Fermented Beverage Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มหมักเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
2011340 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-2-5)
2011346 Ornithology
 ปักษีวิทยา
3 (2-2-5)
2011207 Elementary Cytogenetic
 พันธุศาสตร์เซลล์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2014205 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
2011324 Bioproducts for Health and Beauty
 ชีวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3 (2-2-5)
2011249 Sanitation Microbiology
 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2011111 Biological control
 การควบคุมโดยชีววิธี
3 (3-0-6)
2011308 Research Methodology in Biology
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2013203 Ornithology
 ปักษีวิทยา
3 (2-2-5)
2011312 Bioproducts for Health and Beauty
 ชีวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3 (2-2-5)
2013207 Innovation of Economic Insects
 นวัตกรรมแมลงเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
2011242 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
2011250 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
2011352 Biology of Mushrooms
 ชีววิทยาของเห็ด
3 (2-2-5)
2011354 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-5)
2011329 Ethnobotany
 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3 (2-2-5)
2013101 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
2013103 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-2-5)
2014106 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-5)
2011325 Principle of Food Processing and Preservation
 หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร
3 (2-2-5)
2011348 Innovation of Economic Animals
 นวัตกรรมสัตว์เศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
2011353 Mycology
 ราวิทยา
3 (2-2-5)
2011212 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
2014104 Biology of Mushrooms
 ชีววิทยาของเห็ด
3 (2-2-5)
2014203 Sanitation Microbiology
 จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2011221 Elementary Cytogenetic
 พันธุศาสตร์เซลล์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011310 Integrative Biology in Community
 ชีววิทยาบูรณาการในชุมชน
3 (2-2-5)
2011238 Plant Microtechnique
 ไมโครเทคนิคทางพืช
3 (2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011434 Field Experience in Biology
 การฝึกประสบการณ์ชีววิทยา
4 (0-0-360)
2011435 Cooperative Education in Biology
 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา
6 (0-0-540)
2011433 Preparation of Experience in Biology
 การเตรียมฝึกประสบการณ์ชีววิทยา
1 (0-0-90)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117