ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 653120011-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2109901 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
2109903 Languages and Language Culture for Communication
 ภาษากับวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
2109902 Usage Thai Language with Communication
 การใช้ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 ชุดวิชาคุณค่าและทักษะชีวิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2209902 21st Century Life Skills
 ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
3 (2-2-5)
2209901 Sciences and Arts in Creating Happiness
 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข
3 (2-2-5)
 1.3 ชุดวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2309901 Social Geography and Local Development
 ภูมิสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
2309902 Citizenship and Law in Daily Life
 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.4 ชุดวิชาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2409902 Life in the Digital and Technology Era
 ชีวิตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-2-5)
2409903 Learning and Integrated Problem Solving
 การเรียนรู้กับการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
3 (2-2-5)
2409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    25 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐาน    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-2)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2015111 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2015112 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
 2.1.2 กลุ่มวิชาแกนเอกลักษณ์ของหลักสูตร    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    71 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ    57 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010309 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-2)
2010403 Research Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-6-3)
2010302 Biochemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1 (0-3-2)
2010304 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2010305 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
2010311 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 1
1 (0-3-2)
2010314 Chemical Safety and Quality Management Systems
 ความปลอดภัยทางเคมีและระบบการจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
2010208 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-2)
2010210 Biochemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-3-2)
2010204 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-2)
2010209 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
2010307 Physical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
2010313 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-3-2)
2010312 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
2010301 Biochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3 (3-0-6)
2010401 Seminar on Chemistry 1
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
1 (0-3-2)
2010326 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
2010310 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
2010202 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-2)
2010205 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
2010207 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
2010308 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
2010402 Seminar on Chemistry 2
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
1 (0-3-2)
2010201 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
2010203 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
2010206 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-2)
2010306 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2010333 Application of Computer in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010303 Natural Products for Cosmetics
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
2010331 Nanotechnology of Chemistry
 นาโนเทคโนโลยีทางเคมี
3 (3-0-6)
2010321 Natural Product Chemistry
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
2010318 Qualitative Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์
1 (0-3-2)
2010325 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2010332 New Technology in Chemistry
 วิทยาการใหม่ทางเคมี
3 (3-0-6)
2010320 Petrochemistry
 ปิโตรเคมี
3 (3-0-6)
2010321 Chemistry of Natural Products
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2 (2-0-4)
2010339 Characterization of Nanomaterials
 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุระดับนาโน
3 (3-0-6)
2010330 Science of Whitewares
 วิทยาศาสตร์เครื่องดินเผาขาว
3 (2-2-5)
2010319 Organometallic Chemistry
 เคมีออร์แกโนเมทาลิก
3 (3-0-6)
2010341 Electroanalytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการไฟฟ้าเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-2)
2010323 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
2010324 Energy Science
 วิทยาศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
2010328 Material Chemistry
 เคมีวัสดุ
3 (3-0-6)
2010334 Food and Community Products Analysis
 การวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 (2-2-5)
2010335 STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) Education
 สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
2010342 Local Wisdom in Using Chemical in Daily Life
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
2010315 Spectroscopy for Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
2010338 Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
2010316 Spectroscopy for Inorganic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอนินทรีย์
3 (2-3-6)
2010329 Ceramics and Glasses
 เซรามิกส์และแก้ว
3 (2-2-5)
2010317 Qualitative Analysis
 คุณภาพวิเคราะห์
3 (3-0-6)
2010336 Computational Chemistry
 เคมีคำนวณ
3 (2-2-5)
2010337 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
2010340 Electroanalytical Chemistry
 ไฟฟ้าเคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
2010322 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
 2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010404 Preparation for Professional Field Experience in Chemistry
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
1 (0-3-2)
2010405 Field Experiences in Chemistry
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
4 (0-0-360)
2010407 Cooperative Education in Chemistry
 สหกิจศึกษาทางเคมี
7 (0-0-630)
2010406 Cooperative Education Preparation
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-3-2)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117