ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 643110291-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 กลุ่มวิชาภาษา    30 หน่วยกิต
 1.1 ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2109902 Usage Thai Language with Communication
 การใช้ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3 (2-2-5)
2109903 Languages and Language Culture for Communication
 ภาษากับวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
2109901 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 ชุดวิชาคุณค่าและทักษะชีวิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2209902 21st Century Life Skills
 ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
3 (2-2-5)
2209901 Sciences and Arts in Creating Happiness
 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข
3 (2-2-5)
 1.3 ชุดวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2309901 Social Geography and Local Development
 ภูมิสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
2309902 Citizenship and Law in Daily Life
 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.4 ชุดวิชาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
2409903 Learning and Integrated Problem Solving
 การเรียนรู้กับการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
3 (2-2-5)
2409902 Life in the Digital and Technology Era
 ชีวิตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    90 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039310 Sports Business English
 อังกฤษธุรกิจการกีฬา
3 (2-2-5)
1039210 Disbled of Sports
 กีฬากับคนพิการ
3 (2-2-5)
1039208 Statistics in Sports Management
 สถิติทางการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039013 Sport Goods Production Management
 การบริหารการผลิตสินค้าการกีฬา
3 (3-0-6)
1039104 Sociology of Sports
 การกีฬากับสังคม
3 (2-2-5)
1039103 Introduction to Sports Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกีฬา
3 (3-0-6)
1039014 Sports Business Management Software
 การจัดการธุรกิจกีฬาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1039302 Sports Managerial Accounting and Taxation
 การบัญชีบริหารและภาษีอากรการกีฬา
3 (3-0-6)
1039012 Sports Marketing
 การตลาดเพื่อการกีฬา
3 (3-0-6)
1039411 Strategic Management of Sports
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039106 Sport Human Resource and Sports Complex Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และศูนย์การออกกำลังกายทางกีฬา
3 (3-0-6)
1039207 Sports Business Finance and Privilege
 การเงินเพื่อธุรกิจและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039209 Recreation Management and Sports Tourism
 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3 (2-2-5)
1039105 Sports Information Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1039127 Principles of Accounting for Sports Management
 หลักการบัญชีเพื่อการจัดการการกีฬา
3 (2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039027 Organizational Behaviour in Sports
 พฤติกรรมองค์กรกีฬา
3 (3-0-6)
1039321 Sports Event Management
 การจัดการแข่งขันกีฬา
3 (2-2-5)
1039423 Seminar in Sports Management
 สัมมนาทางการจัดการกีฬา
3 (2-2-5)
1039425 Sports Management Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการกีฬา
4 (0-0-750)
1039026 Philosophy and Principles of Sports
 ปรัชญาและทฤษฎีกีฬา
3 (3-0-6)
1039320 Research in Sports Management
 วิจัยทางการจัดการกีฬา
3 (2-2-5)
1039028 Masses Sports Management
 การจัดการกีฬาเพื่อมวลชน
3 (2-2-5)
1039029 Sport Psychology
 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
1039322 Sports Planning and Development
 การวางแผนและพัฒนากีฬา
3 (3-0-6)
1039019 ASEAN Local Sports
 กีฬาพื้นบ้านในอาเซียน
3 (2-2-5)
1039116 Legal Aspects and Ethics of Sports
 กฎหมาย จรรยาบรรณทางการกีฬา และจริยธรรมทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039218 Sports Industry
 อุตสาหกรรมกีฬา
3 (3-0-6)
1039424 Sports Management Internship
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการกีฬา
2 (0-0-90)
1039115 Olympic Movement
 กระบวนการโอลิมปิก
3 (3-0-6)
1039030 Health and Fitness Center for senior
 การจัดการศูนย์สุขภาพและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
2 (1-2-4)
1039117 Sports Management
 การจัดการกีฬา
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039336 Takraw Management
 การจัดการกีฬาตะกร้อ
3 (2-2-5)
1039233 Golf Management
 การจัดการกีฬากอล์ฟ
3 (2-2-5)
1039438 Shooting Management
 การจัดการกีฬายิงปืน
3 (2-2-5)
1039048 Fight Sports Management
 การจัดการกีฬาต่อสู้
2 (1-2-3)
1039132 Foodball Management
 การจัดการกีฬาฟุตบอล
3 (2-2-5)
1039235 Principkes of Sport Coaching
 หลักการฝึกสอนกีฬา
3 (2-2-5)
1039040 Team Sports Management
 การจัดการกีฬาประเภททีม
3 (2-2-5)
1039053 Dancesport Management
 การจัดการกีฬาลีลาศ
2 (1-2-3)
1039050 Thai sports Management
 การจัดการกีฬาไทย
2 (1-2-3)
1039043 Sports Referee
 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
2 (2-0-4)
1039052 Badminton Management
 การจัดการกีฬาแบดมินตัน
2 (1-2-3)
1039131 Boxing Management
 การจัดการกีฬามวย
3 (2-2-5)
1039041 Martial Sports Management
 การจัดการศิลปะป้องกันตัว
2 (2-0-4)
1039051 Tennis Management
 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (1-2-3)
1039045 Sports injury and Rehabilitation
 การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟื้นฟู
2 (2-0-4)
1039046 Sport Hygiene
 สุขวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
1039234 Volleyball Management
 การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
3 (2-2-5)
1039049 Racket Sports Management
 การจัดการกีฬาแร๊คเกต
2 (1-2-3)
1039047 Sports for Senior people
 กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
1039044 Basic Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1039337 Futsal Management
 การจัดการกีฬาฟุตซอล
3 (2-2-5)
1039039 Public Relation in Sports
 การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1039042 Fundamental of Sports Science
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117