ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 643120101-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    97 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025201 Statistics and Probability for Computer Science
 สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025103 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดีสครีต
3 (2-2-5)
2025102 Numerical Method for Computer Science
 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025301 Research Methodology in Computer Science
 วิธีวิทยาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025101 Mathematics for Computer Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    61 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025302 Ethics and Law for Information Technology
 จรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025401 Computer Science Project 2
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (0-6-3)
2025304 Computer Science Project 1
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
2 (0-4-2)
2025303 Seminar in Computer Science
 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 (1-0-2)
 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025105 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
2025202 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บ
3 (2-2-5)
2025104 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025306 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2025203 Human and Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025305 Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025204 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
2025206 Theory of Computation
 ทฤษฎีคำนวณ
3 (2-2-5)
2025207 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
2025205 Analysis and Design of Algorithm
 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
2025209 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025106 Fundamental of Computer Science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
2025307 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
2025308 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
2025208 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
 2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025107 Computer Architecture and Organization
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 2.2.6 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025311 Prepare to Cooperative Education in Computer Science
  เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
2025312 Cooperative Education in Computer Science
 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6 (0-0-640)
2025310 Professional Training in Computer Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (0-0-450)
2025309 Prepare to Professional Training in Computer Science
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
 2.3 กลุ่ม เลือก    21 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มเลือก ทั่วไป    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025313 English for Computer Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025324 Geographic Information System
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
2025412 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (2-2-5)
2025416 Selected Topic in Computer Science 2
 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
2025316 Game Engine Development
 การพัฒนาเกมเอนจิ้น
3 (2-2-5)
2025323 Software Testing and Verification
 การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2025327 Principles of Data Science
 หลักการวิทยาการข้อมูล
3 (2-2-5)
2025329 Robotics
 วิทยาการหุ่นยนต์
3 (2-2-5)
2025402 Artificial Intelligence for Game Development
 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม
3 (2-2-5)
2025407 Parallel Processing
 การประมวลผลแบบขนาน
3 (2-2-5)
2025322 Mobile Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
2025404 Graphic Design for Communication
 การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
2025411 Fuzzy Logic Artificial Neural Networks and Deep Learning
 ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใยประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก
3 (2-2-5)
2025317 Web Services Technology
 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3 (2-2-5)
2025318 Computer Network Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025320 Selected Programming Language
 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
3 (2-2-5)
2025325 Computer Vision
 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025330 Internet of Things (IoT)
 อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
2025403 Software Architecture
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2025408 Machine Learning and Intelligent Systems
 การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด
3 (2-2-5)
2025409 Evolutionary Computation
 การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ
3 (2-2-5)
2025319 Script Language Programming
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์
3 (2-2-5)
2025328 Embedded and Real-time System Design
 การออกแบบระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง
3 (2-2-5)
2025315 Computer Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025405 Grid and Cloud Computing
 การคำนวณแบบกริดและกลุ่มเมฆ
3 (2-2-5)
2025406 Introduction to Cryptography
 วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2025314 Principles of Computer Animation
 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2025326 Natural Language Processing
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (2-2-5)
2025321 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2025322 Operation Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
2025415 Selected Topic in Computer Science 1
 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
2025413 Storyboarding
 การเล่าเรื่องด้วยภาพ
3 (2-2-5)
2025410 Unix Operating System and Shell Programming
 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ
3 (2-2-5)
2025334 Screenwriting and Digital Storytelling
 การเขียนบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
2025333 Digital Media Production Technology
 เทคโนโลยีการสร้างสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
2025321 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 (2-2-5)
2025414 Digital Cinematography
 การกำกับภาพในภาพยนตร์ดิจิทัล
3 (2-2-5)
2025332 Data Warehousing and Data Mining
 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
2025331 Exploratory Data Analysis and Data Visualization
 การวิเคราะห์เชิงสำรวจและการสร้างภาพจากข้อมูล
3 (2-2-5)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117