ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110331-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเอก บังคับ    66 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1040203 English for Sports Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (2-2-5)
1040401 Special Problems in Sports Science
 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (0-9-5)
1040206 Physiology of Exercises and Sports 2
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 2
3 (2-2-5)
1040404 Technology and Analysis in Sports
 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1040304 Weight Training
 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
3 (2-2-5)
1040204 Sport Biomechanics
 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1040309 Sports and Exercise Psychology
 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
1040207 Nutrition for Sports and Health
 โภชนาการเพื่อการกีฬาและสุขภาพ
3 (3-0-6)
1040201 Physical Fitness Testing
 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3 (2-2-5)
1040310 Research Methods in Sports Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
1040208 Health Promotion for Overweight
 โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
3 (2-2-5)
1040102 Human Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3 (2-2-5)
1040209 Personal Trainer and Program Design
 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลและการออกแบบโปรแกรม
3 (2-2-5)
1040312 Massage and Aroma Therapy for Health and Sports
 การนวดและสุคนธบำบัดเพื่อสุขภาพและกีฬา
3 (2-2-5)
1040313 Health Promotion and Health Academic Services in School and Community
 การส่งเสริมและบริการวิชาการด้านสุขภาพโรงเรียนและชุมชน
3 (2-2-5)
1040101 Human Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
3 (2-2-5)
1040205 Physiology of Exercises and Sports 1
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 1
3 (2-2-5)
1040210 Sports Injury and Rehabilitation
 การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
3 (2-2-5)
1040107 Sports Science for Health and competitions
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
3 (2-2-5)
1040407 Sports Business Management for Health
 การจัดการธุรกิจการกีฬาและสุขภาพ
3 (2-2-5)
1040103 Biochemistry for Sports Science
 ชีวเคมีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (2-2-5)
1040311 Sports science for Establishment
 วิทยาศาสตร์การกีฬากับสถานประกอบการ
3 (2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก เลือก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1040035 Rhythmic Activity and Dance Sport
 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
3 (2-2-5)
1040403 Sports for Community Development
 กีฬาสำหรับการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
1040104 Yoga and Pilates for Health
 โยคะและพิลาทิสเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
1040022 Sports Science for Golf
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกอล์ฟ
3 (2-2-5)
1040028 Sports Science for Volleyball
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับวอลเลย์บอล
3 (2-2-5)
1040307 Drug and Doping Agents
 ยาและสารกระตุ้น
3 (3-0-6)
1040008 Fundamentals of Sports Marketing
 พื้นฐานการตลาดกีฬา
3 (3-0-6)
1040024 Sports Science for Swimming
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับว่ายน้ำ
3 (2-2-5)
1040302 Sports Competition Management
 การจัดการแข่งขันกีฬา
3 (2-2-5)
1040003 Sports and Beauty
 กีฬากับความงาม
3 (2-2-5)
1040006 Ethics in Sports Science
 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
1040009 Health Sciences and Safety
 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
1040020 Sports Science for Tennis
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับเทนนิส
3 (2-2-5)
1040030 Sports Science for Sepak Takraw
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับเซปักตะกร้อ
3 (2-2-5)
1040021 Sports Science for Rugby Football
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับรักบี้ฟุตบอล
3 (2-2-5)
1040016 Health Promotion for Special Populations
 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
3 (2-2-5)
1040026 Sports Science for Football
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับฟุตบอล
3 (2-2-5)
1040025 Sports Science for Track and Field
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกรีฑา
3 (2-2-5)
1040002 Exercises and Sports for Children and Youths
 การออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (2-2-5)
1040017 Exercise and Rehabilitation for Elderly
 การออกกำลังกายและการฟื้นฟูในผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
1040202 Mechanics in Sports Science
 กลศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
1040004 Team Sports
 กีฬาทีม
3 (2-2-5)
1040023 Sports Science for Aerobic Dance
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับแอโรบิคด๊านซ์
3 (2-2-5)
1040015 Motor Skill Learning
 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
3 (2-2-5)
1040027 Sports Science for MuayThai
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับมวยไทย
3 (2-2-5)
1040305 Introduction to Sports and Medicine
 กีฬากับการแพทย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
1040007 Sports Coaching Techniques and Training Program
 เทคนิคการโค้ชกีฬาและโปรแกรมการฝึก
3 (3-0-6)
1040011 Racket Sport
 กีฬาแร็กเกต
3 (2-2-5)
1040013 Thai Traditional Sport
 กีฬาไทยพื้นเมือง
3 (2-2-5)
1040031 Sports Science for Badminton
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับแบดมินตัน
3 (2-2-5)
1040033 Sports Science for Futsal
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับฟุตซอล
3 (2-2-5)
1040001 Recreation Management
 การจัดการนันทนาการ
3 (2-2-5)
1040014 Computer Techniques in Sports Science
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (2-2-5)
1040029 Sports Science for Basketball
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับบาสเกตบอล
3 (2-2-5)
1040032 Sports Science for Shooting
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับยิงปืน
3 (2-2-5)
1040034 Sports Science for Handball
 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับแฮนด์บอล
3 (2-2-5)
1040301 Fitness Center Management
 การจัดการศูนย์ฟิตเนส
3 (2-2-5)
1040005 Olympic Movement
 กระบวนการโอลิมปิก
3 (3-0-6)
1040106 Sports Sociology and Olympic Education
 สังคมวิทยาการกีฬาและโอลิมปิกศึกษา
3 (3-0-6)
1040010 Sports Dietetics and Counseling
 การกำหนดอาหารและการให้คำปรึกษาทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1040012 Combative Sport
 กีฬาต่อสู้
3 (2-2-5)
1040018 Resistance Training for Muscle Building and Firming
 การฝึกด้วยแรงต้านเพื่อการเสริมสร้างและกระชับกล้ามเนื้อ
3 (2-2-5)
1040019 Group Exercises
 กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1040406 Practicum Sports Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
6 (0-0-450)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117