ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 633120611-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    90 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011106 Fundamental Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2014202 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-2)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2010109 Basic Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010110 Fundamental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010113 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2011105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2015112 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2010114 Fundamental Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2015111 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2014201 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2027407 Trade Law and Export Standard
 กฎหมายและมาตรฐานการส่งออก
3 (0-24-8)
2027306 Innovative Manufacturing in 4 Era
 นวัตกรรมการผลิตในยุคที่ 4
3 (0-24-8)
2027204 Downstream Processing
 กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ภายหลังการหมัก
3 (2-2-5)
2027206 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
2027401 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (0-16-8)
2027302 Principle of Agricultural Farming Management and Marketing Marketing (WIL)
 หลักการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรและการตลาด
3 (0-24-8)
2027208 Preparation for Workplace Apprenticeship
 เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1 (0-2-1)
2027205 Experimental Design in Biotechnology
 การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
2027101 Principles of Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
2027406 Online Warehouse Management System and Storage
 ระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์และการจัดเก็บ
3 (0-24-8)
2027404 Innovation in Packaging
 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
3 (0-24-8)
2027405 Storage Preservation Technology for Export
 เทคโนโลยีการเก็บรักษาเพื่อการส่งออก
3 (0-24-8)
2027308 Innovative Agriculture and Food Industry Product and Future Products
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและ ผลิตภัณฑ์ในอนาคต
3 (0-24-8)
2027304 Processing Technology for Agricultural and Food Product
 เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
3 (0-24-8)
2027203 Bioprocess Engineering
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3 (3-0-6)
2027201 The Use of Instruments in Biotechnology
 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
2027310 Laboratory Management According to International Standardization
 การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
3 (0-24-8)
2027309 Product Quality Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
3 (0-24-8)
2027303 Principles of Agricultural and Food Products Preservation and Processing
 หลักการถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
3 (0-24-8)
2027307 Agricultural and Food Industrial Product Research and Development
 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
3 (0-24-8)
2027202 Waste Treatment and Utilization
 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3 (2-2-5)
2027402 Post-course Internship
 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี
6 (0-40-0)
2027305 Quality Control Systems in Agricultural and Food Industry
 ระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมทางการเกษตรและอาหาร
3 (0-24-8)
2027207 Quality Assurance in Biotechnology
 การประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
2027301 Agricultural Raw Materials for Food Industry
 วัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
3 (0-24-8)
2027403 New Traineeship or Apprenticeship
 พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน
6 (0-40-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2027318 Yeast and Yeast Technology
 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
3 (2-2-5)
2027316 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
2027315 Bioproducts for Health and Beauty
 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (2-3-4)
2027311 Agricultural Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3 (2-2-5)
2027321 Traditional Fermented Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน
3 (2-2-5)
2027312 Biological Control of Plant Diseases
 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
3 (2-2-5)
2027319 Environmental Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
2027320 Renewable Resources Technology
 เทคโนโลยีของแหล่งทรัพยากรทดแทน
3 (3-0-6)
2027313 Principles of Agro-Industry
 หลักอุตสาหกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
2027314 Bioproducts Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
3 (2-2-5)
2027317 Biotechnology for Functional Food Production
 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารสร้างเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117